تبلیغات
علوم دامی , جیره غذایی گاو, بهداشت دام و طیور , پرورش بلدرچین, پرورش صنعتی دام - آماده سازی زمین برای کاشت برنج

علوم دامی , جیره غذایی گاو, بهداشت دام و طیور , پرورش بلدرچین, پرورش صنعتی دام

یکشنبه 15 فروردین 1389

آماده سازی زمین برای کاشت برنج

نویسنده: شیما   

 
منبع : www.shamiz.ir

آماده سازی زمین

FREE photo hosting by Shamiz Image Hosting

خاک شالیزار

بهترین نوع خاک برای رشداین گیاه خاکهای لیمونی رسی هستند.این نوع خاک مخلوطی ازدونوع خاک لیمونی و رسی هست. قطرذرات تشکیل دهنده این نوع خاک ریزبوده وقطری کمتراز ۰٫۰۰۲ میلیمتردارد. بهمین دلیل نفوذپذیری این نوع خاک نسبت به آب کم بوده واین خودعامل مهمی درغرقابی شدن زمین شالیزاراست. چسبندگی بین ذرات این خاکها بسیارزیادبوده ودرصورت خشک شدن درآنهاسله ایجادمی شود(سله به شکافهای کم وبیش عمیقی گفته می شودکه ممکن است دراین نوع خاک به وجودآید). خاک مذکوردارای پتاس،منگنز،آهن وفسفرمی باشد.چون برنج دارای ریشه های سطحی است لذادراین خاک به راحتی می تواندرشدنماید.موادغذایی دراین خاک زیادجابجانمی شود و از یک ثبات نسبی برخورداراست. رنگ خاک درمناطق مختلف باتوجه به درصدموادتشکیل دهنده آن متفاوت است .همچنین خاکهای رسی وقتی که درتابستان بعد ازبرداشت برنج خشک گردندباایجادسله مانع فرسایش خاک می شوند. بهترین ph برای برنج ۵٫۵ تا۶٫۵ بوده ولی برنج درخاکهای دارای ph بین۴ تا۷ نیزمی تواندرشدنماید. برنج درخاکهای اسیدی رشدمی کندکه عموما دارای یون سولفات هستند. درزراعت برنج ازانجام شخمهای عمیق بایدخودداری نمودزیرااولا برنج دارای ریشه های سطحی بوده وحداکثرتاعمق ۲۵سانتی مترنفوذ می نماید.ثانیا شخم های عمیق بازیروروکردن خاکهاقسمت های زیرین خاک راکه دارای املاح است بالا آورده ودرنتیجه باعث افزایشph خاک می گرددواثرا سوء برجذب عناصرمی گذارد. برنج نسبت به شوری عملکردویژه ای نشان می دهد.وجودنمک درمرحله تولیدپنجه مانع تولیدآن شده ودرنتیجه رشدآن متوقف می شود.هرچقدرگیاه مسن ترشوددربرابرشوری مقاومت بیشتری پیدامی نماید.هدایت الکتریکی ec سه میلی موس هیچ نوع تغییری درعملکردبرنج به وجودنمی آوردولی هدایت الکتریکی۷٫۲ میلی موس باعث کاهش عملکردتاسطح۵۰ درصدمی شود. به طورکلی برنج را می توان درروی خاکهای مختلفی کاشت ولی خاک بابافت سنگین بانفوذپذیری کم برای رشدونموآن مناسبترازخاک باانواع بافتهای دیگراست. به هرحال خاک برنجکاری بایدکم وبیش ازعناصرمغذی نیزغنی باشد.

کودهای مناسب برای شالیزار

کودسبز

کودسبزباقیمانده گیاهان است که پس ازبرداشت محصول قسمتی ازآن درخاک باقی می ماندودارای اهمیت زیادی برای حاصلخیزی خاک است مثل کلش وسبوس،برگ،ساقه وباقیمانده ریشه ها.اضافه شدن موادعالی به خاک توسط گیاه بستگی به نوع کشت وآب وهوا دارد. کلش به برگ وساقه گیاهان تیره غلات گفته می شودکه عمده ترین مواداولیه تولیدکننده وقسمت آلی وهوموس خاک راتشکیل می دهدوازنظرپتاس وکلسیم غنی است.افزودن این ماده درخزانه باعث افزایش موادغذایی سطح خاک می گردد.اکثروزن کلش ازموادآلی تشکیل شده است،مقدارازت آن نسبتاکم بوده(حدود۰٫۵درصدوحتی کمتر)ولی درصورت تجزیه مقدارآن افزایش می یابد.کلش دارای موادشیمیایی زیادی است ولی عموما فاقداسیدهومیک است.کلش رامی توان مستقیمابه خاک افزودویااین که ابتداآن رادرمحل مخصوصی تبدیل به کودنمودوسپس به خاک اضافه کرد.هرتن کلش ۲۵۰کیلوگرم هوموس می تواندتولیدنماید. به طورکلی هدف ازاستفاده ازکودسبزبالابردن حاصلخیزی خاک،افزایش هوموس ومقدارازت خاک می باشد. شخم کودسبزبایدسطحی باشدزیرااگرشخم عمیق صورت گیردکلش درزیر خاک بدون تخمیروپوسیدگی مانده وموجب اختلالاتی درخاک می گردد.کودهای سبزی که درشالیزاراستفاده می گرددعموماشبدرویایونجه است،همچنین گیاهان دیگری که سازگارباشرایط رشدونموبرنج باشند.گاهی اوقات ازجلبک های آبی نیزبرای افزایش ازت خاک بهره گیری می شود.

کود دامی

استفاده ازکوددامی برای خاکهای شالیزارامری مهم وضروری است.کشاورزان بایدهرساله کوددامی به خاک اضافه نمایند،زیراکوددامی مهمترین منبع تولیدهوموس خاک است که درنتیجه موجب افزایش ازت خاک خواهدشد.هرتن کودمی توانددرحدود۱۰کیلوگرم ازت به خاک بیافزاید.کودهی دامی ازقبیل: کوداسب،کودگاو،کودگوسفند،کودهای مخلوط قدیمی وکودطیورمی توانندمورداستفاده قراگیرند.درآب وهوای مرطوب مانندگیلان که رطوبت زیاداست نبایدمقدارکودمورداستفاده از۱۰تا۱۲تن درهکتارتجاوزنماید.بهترین مقدارمصرف کوددامی درزمین های هوموس رسی ویالیمونی ۸تا۱۰تن درهکتاراست.درزمین های شنی مانندشالیزارهای اطراف سواحل دریااین مقدارافزایش یافته وممکن است بسته به درصدشن وفقیربودن خاک تا۲۰تن درهکتارنیزبرسد.کودهای دامی دارای موادآلی ومعدنی،عناصرپرمصرف ازقبیل ازت،فسفر،پتاس،کلسیم،منیزیم،گوگرد،منگنز،بور،مس،روی وکبالت می باشدکه درغنی سازی خاک شالیزاربسیارمهم بوده ودرنتیجه باعث افزایش محصول برنج خواهدشدوهرساله ازپرداخت هزینه گزاف جهت تامین کودهای شیمیایی پرهیزمی شود.کوددامی رابایددرپاییزوقبل ازرسیدن فصل سرمابه خاک افزود.این نوع کودهابایدکاملاپوسیده باشنددرغیراین صورت باعث رشدبی رویه علفهای هرزشالیزارشده وهمچنین جذب آن نیزتوسط گیاه مشکل خواهدشدوسبب عوارض وبیماری نیزروی برنج می گردد.

کودشیمیایی

ازت:

این عنصر موجب سرعت رشد ، سهولت تنفس ، شادابی رنگ بوته ها، رشدریشه ها ، افزایش سطح برگ،بالارفتن مقدارپروتئین می گردد. بهترین میزان کود ازت برای برنج ۱۰۰ تا ۱۵۰ کیلوگم در هکتار می باشد. در خاک رسی مقدارمصرف کمتر و در خاک شنی مقدار مصرف بیشتر می باشد. اوره (۴۶% ماده ازته دارد).

طرز مصرف این کود بدین صورت است که:

- در دو یا چند مرحله به خاک می دهند، نصف را قبل از کاشت یا در موقع نشا و نصف دیگر را ۲۰ تا ۳۰ وز قبل از ظهو پانیکول به خاک می دهند.

دو سوم کود ازته را با کود فسفاته و پتاسیک به خاک می دهند و بقیه را ۳ تا ۴ هفته بعد از نشاکاری به عنوان سرک می دهند

فسفر:

فسفر باعث تولید ریشه های قوی ، گسترده ، ساقه های محکم و ضخیم ، تشکیل و پرشدن دانه ، زودرسی محصول برنج و افزایش کمیت محصول برنج می شود.

فسفر را باید قبل از کاشت به خاک داد.

سوپرفسفات تریپل(مواد میکرو چون آهن ، منگنز، ب و مولیبدن دارد) ، فسفات آمونیم(۱۷ تا ۲۰ % ازت و ۴۵ تا ۵۰ % فسفر دارد)

پتاس:

پتاس موجب ثبات گیاه، انجام بهتر تلقیح ، افزایش مقاومت گیاه در برابر بیماری ها ، رشدونمو گیاه و سنتز ازت ا مساعد می کند.

میزان کود پتاس ۴۰ تا ۱۰۰ کیلو گرم در هکتار است. این کود را ۲ تا ۳ ماه قبل از کاشت و در هنگام شخم پاییزه در عمق ۱۵ سانتی متر خاک مخلوط می کنند.

کاشت برنج

عملیات تهیه بذر

بذر باید خوب ، دارای قوه نامیه بالا و سنگین باشد و این بذر را در جای خشک و مناسبی نگه داری بطوریکه حشرات ، موش ها ، پرندگان و …. به آن دسترسی نداشته باشند. استفاده ازاین بذر در استان های شمالی ۲ تا ۵ فروردین ماه آغاز می گردد.برای انتخاب بذر باید آن را با آب نمک بررسی کرد تا بذرهای خوب از بذرهای ضعیف و بذور علفهای هرز جداشود. برای اینکار ۳ تا ۴ کیلوگرم نمک برای ۱۸ لیتر آب مناسب است(تخم مرغ در روی آب قرار بگیرد) . وقتی این مخلوط آماده شد شلتوک ها را در آن می ریزند و خوب بهم می زنند. به علت اختلاف وزنی بذور سنگین ته بذر می ماندو بقیه در روی آب می ماند و باید دور ریخته شود. بذور انتخاب ما باید چند بار با آب خالص شستشو شود تا نمک آن از بین برود.

عملیات جوانه دار نمودن بذر

بذور را در داخل کیسه می ریزند، البته کل کیسه را پر نمی نمایند. پس از از ان کیسه های پرشده را در داخل ظف یا حوض پرآب می اندازند و بسته به درجه حرارت محیط به مدت ۲ تا ۳ روز در داخل آب قرار می دهندتا آب کافی جذب شود.در این مدت روزی ۲ تا ۳ مرتبه به ظرف یا حوض آب اضافه می کنند چون آب جذب گیاه می شودیا آب از آنجا خارج می شود.پس از این مدت بذور خیس شده را در محیط مناسب در داخل حیاط روی زمین ، گونی ، پارچه یا حصیر پهن می نمایند و روی آن را با کیسه یا نمدی می پوشانند.این عمل ممکن است تا یک هفته طول بکشد(هر چه درجه حرارت بیشتر باشد مدت جوانه دار نمودن کاهش می یابد) . پس از این مدت بذور جوانه دار شده و آماده جهت کاشت می شود(برای هر هکتار ۶۰ کیلو مناسب است ولی می شود آن را کمتر کرد).

عملیات تهیه خزانه (تیمبجار)

زمینی که برای خزانه انتخاب می گرددباید در اواخر پاییز به عمق ۱۵ تا ۲۰ سانتی متر با بیل یا وسایل دیگر شخم زده شود و در اواخر زمستان قبل از شروع فصل کشت روی ان مقداری کود دامی کاملا پوسیده بریزند ، سپس انرا با خاک مخلوط می کنند . پس از این عمل در خزانه آب ریخته و با تیلر زمین را شخم می زنند و سنگ و کلوخ موجود را می گیرند. سپس کود اوره و فسفات آمونیم به زمین می دهند، پس از این عمل با ماله یا وسایل دیگر زمین را صاف می نمایندو بعدا زمین را به طول ۵ تا ۱۰ متر و عرض ۱٫۵ تا ۳ متر مرز بندی می کنند.سه روز قبل از بذر پاشی می توان خاک را با بوتاکلر یا بنتیوکارپ (میزان مصرف ۴ تا ۶ سانتی مکعب سم در ۱۰متر مربع خزانه)برای سوروف سمپاشی نمود(سطح زمین باید ۳ سانتی متر آب داشته باشد).

(در خزانه ژاپنی ۳۰ kg بذر به ازا ۱۰۰ متر مربع از خزانه مصرف می شود.) در اطراف مرز جوی هایی ایجاد می کنند تا آب از این جویها عبو نماید و در داخل کرت شود. وقتی خزانه آماده شد ۳ تا ۶ سانتی متر آب در داخل خزانه نگه داشته و بذر را می پاشند و یا اینکه زمین را آب می ریزند و پس از خیس شدن زمین آب را خارج و بذر پاشی می کنند.

عملیات کاشت بذر در خزانه

بعد از ۳ روز آب داخل خزانه را خارج کرده و روی بذرها کلش سوخته می ریزند زیرا :

- باعث تقویت خاک می شود.

- از برخورد مستقیم نور خورشید به بذور جلوگیری می کند.

- از حمله پرندگان به بذور جلو گیری می کند.

از این موقع به بعد روزها در داخل خزانه آب است و در هنگام غروب آب را از خزانه خارج می کنند. این عمل را رشد کافی نشا انجام می گیرد.

بعد از بذر پاشی وقتی سووف ۲ تا ۳ برگه است از پروپانیل استفاده می شود.

عملیات نگه داری و مراقبت از خزانه

چون کاشت در اوایل فرودین ماه انجام می شود ، هوا سرد است پس از پلاستیک استفاده می شود. در روزهای آفتابی پلاستیک را کنار زده تا هوا جریان یابد . در شب چون هوا دوباره سرد می شود پلاستیک را می گذارند. این عمل تا ۲ و ۳برگی شدن نشا برنج ادامه دارد.

رشد نشا ۲۵ تا ۳۰ روز طول می کشدو آماده انتقال باشد . نشا ها ۱۵ تا ۲۰ سانتی متر و ۴ تا ۵ برگی است.

عملیات کاشت در زمین اصلی

- ابتدا در زمین اصلی اقدام به مرمت و بازسازی مرزها ، کرت ها و همچنین جویهای اطراف کرتها می نمایند.

- پاک کردن زمین از کاه و کلش و اجسام خارجی

شخم زمین دوبار یکی در اول پاییز یا اواخر زمستان و شخم دیگر به وسیله تیلر در بهار انجام میگیرد. شخم دوم عمود بر شخم اول انجام می گیرد. پس از ان عمل تسطیح و ماله کشی(پیشکاول) (چند روز قبل از انتقال نشا به زمین اصلی ) انجام گرفته و سطح زمین کاملا هموار گردد.و بعد زمین را کرت بندی می کنند.

عملیات نشاکاری

این عمل معمولا از اوایل تا اواسط ادیبهشت ماه شروع می گردد. و اندازه نشا ها هم ۲۰ تا ۲۵ سانتی متر است ودارای ۴ تا ۵ برگ می باشد. باید نشا ها را از خزانه کنده و به زمین اصلی انتقال داد ، قبل از کندن نشا ها خزانه باید کاملا آبیاری تا عمل کندن نشا ها راحت باشد . فاصله کاشت نشا هم به رقم و واریته برنج بستگی دارد. در هنگام نشا کاری باید در داخل زمین شالیزار به اندازه کافی آب وجود داشته باشد ، زیرا آب مانع رشد علفهای هرز و کم شدن درجه حرارت میشود و همچنین به عنوان قیم نشا عمل می کند. بعد از کاشت باید به زمین کود داد مثل اوره و فسفات آمونیم(۱۰۰ کیلو در هکتار) .

سرعت ماشین نشا کار ۲٫۵ کیلومتر در ساعت است

FREE photo hosting by Shamiz Image Hosting

داشت برنج

آبیاری

وجود آب سبب انتقال مواد مختلف از ریشه به ساقه ، برگ و دانه ها شده و در نتیجه موجب تهیه مواد خشک می گردد. برنج در طول دوره شد خود به طور متوسط به ۳۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰ مترمکعب آب نیاز دارد. این مقدار باید در هنگام پنجه زنی ، تشکیل پانیکول و هنگام گل دادن در اختیار گیاه قرار بگیرد.

اگر در مرحله تشکیل پانیکول و گل دادن آب در اختیار گیاه برنج قرار نگیرد ، تلقیح به خوبی انجام نمی گیردو برنج عملکرد پایینی خواهد داشت.

تراکم علفهای هرز در مقدار نیاز ابی هم تاثیر گذار است چون علف هرز هم مقدار زیادی آب مصرف می کند.

آب سرد هم رسیدن برنج را به تاخیر می اندازد.

علفهای هرز

علفهای هرز یکی از مهمترین مشکلات در مزارع برنج است . و به گونه های مختلفی به برنج آسیب می رسانند:

- علفهای هرزی همچون سوروف در مرحله نشا به علت شباهت با برنج همراه آن در زمین اصلی کاشته میشود و پس از رشد تولید بذر نموده و در سال های بعد مشکل ساز خواهند شد.

- به علت رقابت شدید،اغلب بر محصول فائق آمده و مانع رشد آنها می گردد.

- علفهای هرز خاصیت ترمیمی دارندپس بعد از بین رفتن قسمتهای هوایی خود را دوباره می سازند.

- دانه های بیشتری نسبت به محصول تولید می کنند.

- علفهای هزی مثل اویار سلام در داخل مزرعه و مرغ در روی کرتها رشد می کنندپس کشاورز باید هزینه ای را برای نابودی آنها خرج کند.

- برخی مثل نی سایه اندازی روی برنج ایجاد می کنند

- رویش نی و لویی در مسیر جویها موجب کندی جریان آب و کاهش آب و … می شود.

- به عنوان میزبان آفت و بیماری عمل می کنند و همینطور مثل آقطی ، نی ، لویی ، شال تسبیح ، تیرکمان آبی ، آلاله آبی و شنگ به عنوان پناهگاه زمستانه عمل می کنند.

برداشت برنج

عملیات برداشت

وقتی رنگ اندام های از سبز به زرد تغییر یافته اند(معمولا ۴ تا ۶ هفته بعد از گل دادن رخ می دهد). زمین تا حد ممکن خشک است. میزان رطوبت شلتوک ۲۰ تا ۲۵ % است. عملیات برداشت حدود اوایل مرداد ماه شروع می شودو تا اواخر شهریور ادامه دارد.

وقتی برنج برداشته شد ۱ تا ۲ روز روی ساقه بریده خود قرار دارد تا کاملا خشک شود. بعد آنها را جمع می کنیم .

عملیات بعد از برداشت

شلتوک را در کارخانه برای جدا کردن پوست و سفید کردن آماده می کنند . ابتدا دانه ها را خشک (رطوبت دانه را در درجه حرارت ۳۵ تا ۴۰ درجه سانتی گراد به مدت ۲ تا ۴ روز به ۱۴ درصد می رسانند) بعد از این عمل در قسمت دیگر کارخانه پوست از دانه ها جدا گردیده و برنج قهو ه ای را جهت سفیدکردن به قسمت دیگر کارخانه منتقل می کنند. بعد از سفید شدن بوجاری می شود و در نهایت داخل کیسه هایی شده و از آنجا خارج می شود.

نظرات() 
Online cialis
دوشنبه 3 تیر 1398 03:30 ق.ظ

Nicely put, Kudos.
deutschland cialis online acheter cialis meilleur pri cilas cialis generico cialis generico milano dosagem ideal cialis cialis flussig cialis 5 effetti collaterali cuanto cuesta cialis yaho prices on cialis 10 mg
Buy cialis online
یکشنبه 2 تیر 1398 11:36 ق.ظ

You said it very well.!
cialis generico buy cialis cheap 10 mg cialis without a doctor's prescription female cialis no prescription prices on cialis 10 mg click here to buy cialis buying cialis on internet tadalafil cialis generisches kanada chinese cialis 50 mg
prix cialis once a da
شنبه 1 تیر 1398 08:54 ب.ظ

Wow quite a lot of amazing facts!
we choice cialis pfizer india purchasing cialis on the internet cialis generico en mexico cialis 30 day trial coupon cialis coupons generic cialis 20mg tablets cialis sale online dosagem ideal cialis cialis sale online buying cialis in colombia
http://neuprotum.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 04:02 ق.ظ

Amazing information. With thanks!
cialis generique cialis generika in deutschland kaufen cialis generico en mexico cialis coupon cialis billig buy name brand cialis on line generic cialis 20mg uk cialis canada on line cialis without a doctor's prescription cialis authentique suisse
http://tlichonar.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 12:05 ب.ظ

Thanks a lot! A good amount of information!

acheter cialis kamagra cialis 20 mg effectiveness cialis official site estudios de cialis genricos click now buy cialis brand cialis italia gratis cialis generisches kanada cialis 5mg prix cialis canadian drugs low dose cialis blood pressure
original cialis pills
پنجشنبه 30 خرداد 1398 07:26 ب.ظ

Very good information. Thank you!
click here to buy cialis cialis venta a domicilio viagra vs cialis vs levitra discount cialis canadian cialis we like it safe cheap cialis cialis arginine interactio cialis rckenschmerzen cialis online deutschland cialis dose 30mg
cialis for sale in uk
پنجشنبه 30 خرداد 1398 01:02 ق.ظ

Wow a lot of valuable tips!
cialis generico online cialis tadalafil only best offers cialis use recommended site cialis kanada cialis manufacturer coupon cialis kaufen generic cialis at walmart only now cialis for sale in us cialis kaufen bankberweisung achat cialis en itali
http://obntolpup.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 08:18 ق.ظ

Very good content. Thank you.
cialis rezeptfrei sterreich cialis generique 5 mg cialis 20 mg cialis lilly tadalafi cialis tablets australia sialis generic cialis levitra we choice cialis uk wow cialis 20 cuanto cuesta cialis yaho
Generic cialis
سه شنبه 28 خرداد 1398 10:01 ق.ظ

Nicely put, Kudos!
cialis great britain cialis daily dose generic prezzo cialis a buon mercato buying cialis overnight cialis 30 day sample cialis sans ordonnance cialis 20 mg cialis y deporte cialis generico how does cialis work
http://icuner.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 03:43 ق.ظ

Wonderful info, Thanks a lot.
look here cialis cheap canada we choice free trial of cialis india cialis 100mg cost look here cialis order on line il cialis quanto costa cialis australia org no prescription cialis cheap we like it cialis price cialis cuantos mg hay cialis rezeptfrei
http://myaclerti.strikingly.com/
یکشنبه 26 خرداد 1398 02:18 ب.ظ

You've made your point very effectively.!
online cialis cialis online nederland order generic cialis online enter site 20 mg cialis cost canadian drugs generic cialis viagra vs cialis vs levitra we like it cialis soft gel cialis en mexico precio cialis therapie cialis name brand cheap
Online cialis
یکشنبه 26 خرداد 1398 12:05 ق.ظ

You revealed that really well.
cialis prices in england how to buy cialis online usa canadian discount cialis cialis australian price we recommend cialis best buy cialis diario compra cialis preise schweiz cialis generic tadalafil buy cialis 5 effetti collaterali cialis therapie
Buy cialis online
جمعه 24 خرداد 1398 05:27 ق.ظ

Thank you. Wonderful stuff.
legalidad de comprar cialis cialis qualitat cialis sale online cialis for bph buying brand cialis online tadalafil 10 mg buy cialis online achat cialis en europe cialis dose 30mg cialis therapie
http://cialisvie.com/
سه شنبه 21 خرداد 1398 06:17 ق.ظ

Effectively spoken indeed! !
order a sample of cialis how does cialis work cialis qualitat cialis baratos compran uk cialis alternative cialis 5 mg tarif cialis france tadalafil tablets cialis without a doctor's prescription cialis preise schweiz
cialisvie.com
دوشنبه 20 خرداد 1398 01:04 ق.ظ

You mentioned that really well!
cialis taglich acheter cialis kamagra generic cialis 20mg tablets cialis 20 mg effectiveness cialis online napol what is cialis free cialis buy cialis sample pack cialis generic cialis billig
http://cialisvie.com/
شنبه 18 خرداد 1398 07:04 ب.ظ

Incredible a good deal of awesome tips!
cialis bula cialis generisches kanada cialis cipla best buy cialis generic availability cialis daily new zealand cialis great britain cialis generico online cialis tadalafil 5mg cialis pills price each
Сialis
جمعه 30 فروردین 1398 12:43 ب.ظ
This text is priceless. When can I find out more?
tycon mobi
جمعه 12 بهمن 1397 08:03 ق.ظ
I am regular visitor, how are you everybody? This post posted at this website is in fact
pleasant.
buy generic cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 08:57 ب.ظ

Fine content. Kudos.
free cialis buy cialis online legal price cialis wal mart pharmacy chinese cialis 50 mg cialis 5 mg funziona cialis kamagra levitra cialis bula the best choice cialis woman cialis dosage amounts we like it cialis price
Cialis canada
پنجشنبه 15 آذر 1397 01:25 ق.ظ

Thanks a lot. Lots of material.

cialis 20 mg effectiveness india cialis 100mg cost cialis italia gratis cialis pas cher paris cialis 100mg suppliers cialis lowest price cialis for sale south africa cialis lilly tadalafi cialis generico in farmacia cialis prezzo al pubblico
Cialis canada
چهارشنبه 14 آذر 1397 09:03 ق.ظ

This is nicely said! !
cialis flussig cialis sicuro in linea cialis en 24 hora canada discount drugs cialis 5 mg cialis coupon printable generic cialis in vietnam cialis 30 day sample enter site 20 mg cialis cost cialis dose 30mg cialis generico online
Cialis generic
سه شنبه 13 آذر 1397 09:30 ب.ظ

Regards, Lots of material!

low dose cialis blood pressure interactions for cialis cialis pills enter site 20 mg cialis cost the best site cialis tablets prices on cialis 10 mg tesco price cialis deutschland cialis online cialis side effects dangers sialis
buy cheap cialis coupon
سه شنبه 13 آذر 1397 10:39 ق.ظ

You actually suggested that fantastically.
cialis pills price each cialis canadian drugs legalidad de comprar cialis we recommend cialis best buy cialis side effects dangers pastillas cialis y alcoho price cialis per pill pastillas cialis y alcoho cialis 20 mg cialis dosage amounts
buy cialis pills online
دوشنبه 12 آذر 1397 10:56 ب.ظ

You explained this very well.
cialis great britain cialis 5 effetti collaterali wow cialis 20 cialis taglich legalidad de comprar cialis cialis mit grapefruitsaft cialis 5 mg effetti collateral cialis preise schweiz cialis for sale female cialis no prescription
Cialis generic
دوشنبه 12 آذر 1397 10:07 ق.ظ

Wonderful write ups. With thanks!
only now cialis 20 mg price cialis wal mart pharmacy cialis pills boards 200 cialis coupon cialis italia gratis cialis 5 mg para diabeticos canada discount drugs cialis cialis generique cialis generico postepay cialis australia org
buy cheap cialis no prescription
یکشنبه 11 آذر 1397 10:23 ب.ظ

Cheers. I value this!
trusted tabled cialis softabs cialis cuantos mg hay cialis 30 day trial coupon cialis tadalafil online cialis professional yohimbe prix cialis once a da can i take cialis and ecstasy viagra vs cialis vs levitra cialis generico milano side effects of cialis
buy cialis with no prescription
یکشنبه 11 آذر 1397 09:28 ق.ظ

Very well voiced without a doubt! !
cialis rezeptfrei callus cialis 5mg billiger cialis generico in farmacia 200 cialis coupon cialis flussig online cialis brand cialis generic cialis prices in england cialis 20 mg cut in half
Cialis prices
شنبه 10 آذر 1397 10:35 ب.ظ

With thanks! Loads of posts.

il cialis quanto costa female cialis no prescription tesco price cialis ou acheter du cialis pas cher cialis 200 dollar savings card sublingual cialis online generic cialis review uk cialis generico lilly cialis rezeptfrei generic cialis levitra
Buy cialis
شنبه 10 آذر 1397 09:18 ق.ظ

Beneficial information. Thank you.
cilas cialis free trial cialis soft tabs for sale cialis lilly tadalafi wow look it cialis mexico cialis 30 day sample only best offers 100mg cialis ou trouver cialis sur le net cialis in sconto i recommend cialis generico
buy cialis medication
جمعه 9 آذر 1397 10:02 ب.ظ

Superb info. Appreciate it!
what is cialis cheap cialis viagra vs cialis vs levitra acheter cialis kamagra cialis super acti cialis australia org where to buy cialis in ontario online prescriptions cialis tadalafil tablets canada discount drugs cialis
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :