تبلیغات
علوم دامی , جیره غذایی گاو, بهداشت دام و طیور , پرورش بلدرچین, پرورش صنعتی دام - هیدرولوژی چیست؟

علوم دامی , جیره غذایی گاو, بهداشت دام و طیور , پرورش بلدرچین, پرورش صنعتی دام

شنبه 7 فروردین 1389

هیدرولوژی چیست؟

نویسنده: شیما   منبع : www.shamiz.ir

 

پوسته زمین كه از سنگهای آذرین سرد شده تشكیل شده بود در اثر تماس با هوا و جو تحت تأ ثیر پدیده هوازدگی قرار گرفت و تغییرات همزمان آب ، دما و یخبندان باعث تكه تكه شدن سنگها شده وجاری شدن آبها آنها را جابه جا كرده و دشتهای وسیعی را كه دارای پوشش خاك بودند به وجود آوردند.
بر اساس آخرین مطالعات تا كنون ۵ میلیارد سال از عمر زمین می گذرد و شواهد مشان می دهد كه آب از همان ابتدای تشكیل كره زمین نقش مهمی در تحول و قابل سكونت كردن آن به عنوان تنها سیاره قابل زیست داشته است . با تشكیل اقیانوسها و در یاها و تشگیل بخار از روی آنها و ایجاد ابر و بارندگی و به طور كلی گردش آب در طبیعت و جاری شدن آب در رودخانه ها و بازگشت مجدد آن به طروق مختلف به اقیانوسها ، ابتدا زندگی اولیه با گیاهان و جانداران پست آغاز شد و سپس گیاهان و حیوانات عالی به وجود آمدند. پوسته زمین كه از سنگهای آذرین سرد شده تشكیل شده بود در اثر تماس با هوا و جو تحت تأ ثیر پدیده هوازدگی قرار گرفت و تغییرات همزمان آب ، دما و یخبندان باعث تكه تكه شدن سنگها شده وجاری شدن آبها آنها را جابه جا كرده و دشتهای وسیعی را كه دارای پوشش خاك بودند به وجود آوردند . این پوشش خاكی همراه با آب قابل دسترس در طبیعت محیط مناسبی را برای رشد گیاهان فراهم شد و محیط مناسب برای زندگی بشر آماده و مهیا گردید . انسانهای نخستین از آب تنها برای شرب استفاده می كردند بتدریج با پیشرفت تمدن و گذشت زمان از آن برای گردش آسیابها ، كشاورزی و حمل و نقل نیز استفاده كرد. همزمان با پیشرفت تمدنها استفاده از آب نیز شكل تازه ای به خود گرفت به طوری كه در بسیاری از زمینه ها ، از كشاورزی گرفته تا صنعت و از همه مهمتر تولید انرژی از آب استفاده می شود و امروزه دسترسی به آب كافی و با كیفیت مناسب در زمان و مكان مناسب مد نظر می باشد و هرگونه كمبود آب را مانعی در جهت توسعه پایدار می داند به همین دلیل هرساله سرمایه های زیادی برای توسعه منابع آب و طرحهای مرتبط با آن مثل سدسازی و احداث شبكه های آبیاری و زهكشی ، آبخیز داری ، مهار سیل و تغذیه آبهای زیر زمینی انجام می دهند

● سیكل (چرخهٔ)هیدرولوژی گردش آب درطبیعت كه به آن سیكل هیدرولوژی یا چرخهٔ آب گفته می شود، عبارت است از حركت وجابجائی آب درقسمتهای مختلف كره زمین. این سیكل یك چرخش ساده نیست بلكه مجموعه ای از حركات وچرخشهای مختلف تحت تأثیر نیروی متفاوتی از جمله نیروی جاذبه ، نیروی ثقل، تغییرات فشار وانرژی خورشیدی می باشد.این چرخش درسه بخش مختلف كره زمین یعنی اتمسفر(هواسپهر) یاچون هیدروسفر یا آب سپهر، لیتوسفریا سنگ سپهر صورت می گیرد. آب درداخل وبین این سرلایه درلایه ای به ضخامت ۱۶ كیلومتر صورت می گیرد كه ۱۵كیلومترآن دراتمسفر وتنها ۱ كیلومترآن درداخل لیتوسفر قراردارد. سیكل هیدرولوژی درواقع یك سیكل بدون ابتدا وانتها می باشد. بدین ترتیب كه آب ازسطح دریاها وخشكیها تبخیر شده وارد اتمسفر می گردد وسپس دوباره بخارآب واردشده به جو طی فرآیندهای گوناگون به صورت نزولات جوی یا برسطح زمین ویا بر سطح دریاها واقیانوسها فرو می ریزد. پس نزولات جوی ممكن است با سه حالت روبرو شوند:

۱) قبل از رسیدن به سطح زمین توسط شاخ وبرگ گیاهان گرفته می شوند.(برگاب،باران گیرش)

۲) درسطح زمین جاری می شوند.(رواناب)

۳) درخاك نفوذ می كنند. مقداری از آب كه در داخل خاك نفوذ می كند یا براثر تبخیر به هوا برمی گردد یا وارد منابع آب زیر زمینی می شود كه سرانجام از طریق چشمه ها ویا تراوش به داخل رودخانه ها مجدداً در سطح زمین ظاهر می گردد. درتمام این موارد آب با تبخیر وبازگشت مجدد به اتمسفر سیكل هیدرولوژییا گردش آب در طبیعت را تكمیل می كند .عناصر مهم گردش آب در طبیعت را بارندگی P) -( رواناب(R)-تبخیر(E) -تعرق(T) -نفوذ(I) -وجریانهای زیرزمینی(G) تشكیل می دهند ▪ بارندگی: PRECIPITATION بارندگی مقدار آبی است كه از سطح خشكی ها ودریاها تبخیر می شود ودرداخل جو بطور موقت بصورتبخار ذخیره میگردد. این بخار آب موجود درجو طی فرآیندهای فیزیكی مختلف متراكم (CONDENSATION) می شود وبه شكل ابر در می آیدكه پس از اشباع شدن ، قطرات آب با ذرات یخ تشكیل شده بصورت برف ، باران، تگرگ وغیره كه جمعاً نزولات جوی یا بارندگی گفته می شوند دوباره به زمین برمی گردند. بارندگی پدیده ای است كه انسان كمتر در آن می تواند دخل وتصرف كند. ▪ تبخیر:EVAPORATION تبخیر پدیده ای است كه از هرگونه سطح مرطوب مانند سطوح آزاد آب یا سطح مرطوب خاك وگیاه صورت می گیرد. طی این فرآیند آب مایع به بخار تبدیل می شود ومجدداً آب به جو زمین برمی. از عوامل مؤثر براین فرآیند می توان به دمای هوا، سرعت باد، تابش خورشید اشاره كرد كه هرچه میزان آن بیشتر باشد سرعت تبخیر نیز بیشتر است.

● اهمیت آب در ایران : ایران با توجه به موقعیت خاص جغرافیایی كه در بین مدار ۲۵تا۴۰ درجه عرض شمالی و ۴۴تا ۶۴ درجه طول شرقی واقع شده است از مناطق خشك جهان به شمار میرود زیرا میزان متوسط بارندگی سالانه آن كمتر از یك سوم متوسط بارندگی كره زمین (۸۶۰) می باشد . این مقدار بارندگی هم در سطح كشور به طور یكنواخت توزیع نشده است به علت كمبود میزان بارندگی به جز نواحی شمالی و شمال غرب و تا حدودی غرب كشور رود خانه های دائمی كم تر وجود دارد . در سطح كشور مناطقی وجود دارد كه نه تنها با كمبود آب سطحی مواجه هستند بلكه آب زیر زمینی آنها هم شور است.البته این كمبود آب در كشور ما مربوط به عصر حاضر نبوده بلكه در گذشته نیز مردم با كمبود آب مواجه بوده اند وجود سدها و بندهای تاریخی كشور دلیلی بر این ادعاست .اما از آنجایی كه در گذشته سطح توقع مردم به علت پایین بودن شرایط زندگی كم بوده است ، قرنها بطور هماهنگ از منابع آب و خاك استفاده كرده اند و آب مورد نیاز را از طروق مختلف به دست آورده اند و مسئله كمبود آن مطرح نبوده و مسئله اصلی روش های بهره برداری از آن بوده است . اما در عصر حاضر از یك طرف كمبود آب قابل استفاده و از طرف دیگر افزایش رشد جمعیت و مصرف آب و از همه مهمتر بالا رفتن سطح زندگی و ماشینی و صنعتی شدن و رشد تكنولوژی مسئله نیاز به آب و كمبود آن رابیش از پیش مطر ح می سازد : ▪ مسائل شناخت


بهای سطحی : برای جلوگیری از هدر رفتن آبهای سطحی و خسارات ناشی از آنها دو كار زیر بنایی عبارت است از :

۱) تأمین نیروی انسانی


۲) تأسیس ایستگاههای اندازه گیری آب و آمار برداری مرتب از آنها امروزه هیچ طرح عمرانی و زیر بنایی بدون استفاده از آمار در زمینه های مختلف امكان پذیر نمی باشد . لذا آمار مورد استفاده باید دقیق و دارای قابلیت اعتماد باشد و همچجنین تعداد سالهای آماری نیز زیاد باشد . ایستگاههای اندازه گیری دبی رو دخانه ها در ایران از سال ۱۳۲۵ تأسیس شده اند اما تعداد آنها كم بوده و طول دوره آماری آنها با توجه به سال تأسیس كوتاه می باشد اما در كشور های پیشرفته طول دوره آماری به بیش از ۱۵۰ سال می رسد . در كشور ما تهداد ایستگاههای كه دارای آمار بیش از ۵۰ سال می باشند بسیا ركم است و تنها شامل ایستگاههایی است كه بر روی رودخانه های جاجرود ، لار و گلپایگانو یكی دو رودخانه دیگر است ، می باشد. امروزه در سطح كشور ایستگاههای اندازه گیری دبی آب زیاد بوده ودر حال گسترش می باشد. نه تنها تعداد ایستگاهها و طول دوره آماری مهم است بلكه تععن دقیق ایستگاههای هیدرومتری اهمیت زیادی دارد كه حتما باید توسط متخصصان این امر تععن شود .

نظرات() 
Buy generic cialis
دوشنبه 3 تیر 1398 02:59 ق.ظ

Cheers! An abundance of information!

we choice free trial of cialis generic cialis at walmart precios de cialis generico india cialis 100mg cost cialis 5 mg schweiz tadalafilo cialis lilly tadalafi enter site 20 mg cialis cost safe dosage for cialis viagra or cialis
cheap cialis online canadian pharmacy
یکشنبه 2 تیر 1398 11:04 ق.ظ

You suggested that effectively.
compare prices cialis uk cialis generico postepay viagra vs cialis vs levitra cialis 30 day trial coupon where do you buy cialis generic cialis tadalafil chinese cialis 50 mg cialis 20 mg cost what is cialis price cialis per pill
buy cialis sample pack
شنبه 1 تیر 1398 08:26 ب.ظ

Amazing content. Thanks a lot.
cialis y deporte generic low dose cialis tadalafilo cialis for sale south africa we like it cialis soft gel the best choice cialis woman cialis 100mg suppliers cialis professional from usa cialis great britain cialis online deutschland
http://nafote.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 03:29 ق.ظ

Nicely spoken truly. .
viagra vs cialis vs levitra cialis 5mg billiger cialis 30 day sample when can i take another cialis can i take cialis and ecstasy cialis rezeptfrei cialis online price cialis best cialis 5 mg scheda tecnica cialis tadalafil
Cialis prices
جمعه 31 خرداد 1398 11:28 ق.ظ

This is nicely said. !
only now cialis 20 mg the best site cialis tablets cialis 20mg preis cf prezzo di cialis in bulgaria cialis for sale the best site cialis tablets side effects for cialis cialis en 24 hora tadalafil 10 mg cialis tablets australia
http://piarpovport.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 06:53 ب.ظ

You actually reported that superbly.
buy brand cialis cheap cialis flussig cialis 100 mg 30 tablet compare prices cialis uk cialis taglich we use it 50 mg cialis dose cialis ahumada cialis therapie generico cialis mexico cialis daily dose generic
Cialis online
پنجشنبه 30 خرداد 1398 12:31 ق.ظ

Good data, Thank you!
click here take cialis cialis generic tadalafil buy only best offers 100mg cialis buy generic cialis cialis daily dose generic dosagem ideal cialis cialis 20mg prix en pharmacie viagra cialis levitra achat cialis en europe cialis prices in england
http://arlatva.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 07:50 ق.ظ

Fantastic stuff, With thanks.
costo in farmacia cialis cialis online cialis prezzo al pubblico deutschland cialis online acquisto online cialis cialis pills cialis diario compra canada discount drugs cialis buy brand cialis cheap low cost cialis 20mg
cialis patent expiration date
سه شنبه 28 خرداد 1398 09:23 ق.ظ

You actually explained it really well!
cialis en 24 hora generic cialis 20mg uk cialis herbs cialis manufacturer coupon female cialis no prescription miglior cialis generico cialis 30 day trial coupon free generic cialis miglior cialis generico buy cialis
http://slapamod.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 06:17 ب.ظ

Thanks, I like it!
viagra cialis levitra cialis patentablauf in deutschland get cheap cialis free cialis cialis prezzo al pubblico generic cialis 20mg tablets cialis 20 mg best price generic cialis pill online cialis arginine interactio cialis online deutschland
what is cialis
دوشنبه 27 خرداد 1398 03:15 ق.ظ

You suggested this wonderfully!
price cialis best only now cialis 20 mg interactions for cialis cialis dose 30mg online prescriptions cialis cialis 20 mg cut in half how much does a cialis cost generic cialis at the pharmacy cialis alternative only here cialis pills
http://wyethanla.strikingly.com/
شنبه 25 خرداد 1398 11:31 ب.ظ

Nicely put. Thanks a lot.
cialis kaufen bankberweisung enter site very cheap cialis generic cialis 20mg tablets cialis patent expiration generic cialis at the pharmacy cialis for daily use cialis generico lilly cialis reviews cialis 5 mg buy tadalafil 5mg
purchase cialis
شنبه 25 خرداد 1398 09:37 ق.ظ

With thanks. A good amount of material.

cialis online holland cialis flussig cialis kaufen buy cialis online nz only now cialis 20 mg only best offers cialis use buy cialis online legal cialis patentablauf in deutschland cialis baratos compran uk buy cialis sample pack
http://florerchen.strikingly.com/
جمعه 24 خرداد 1398 07:36 ب.ظ

You stated it wonderfully!
where do you buy cialis cialis without a doctor's prescription cialis generika cialis wir preise cialis generic cialis 5 mg cilas cialis usa cost cipla cialis online cialis professional yohimbe
Cialis canada
جمعه 24 خرداد 1398 05:01 ق.ظ

You said it nicely..
the best choice cialis woman wow cialis 20 cialis arginine interactio cialis 10mg prix pharmaci price cialis per pill generico cialis mexico cialis super kamagra tadalafilo cialis 5mg cialis prezzo al pubblico
http://nocselib.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 02:51 ب.ظ

You explained this adequately.
online prescriptions cialis cialis tablets australia cialis y deporte cialis efficacit weblink price cialis how to purchase cialis on line dosagem ideal cialis cialis vs viagra cialis ahumada cialis generico en mexico
http://tritotit.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 01:22 ق.ظ

Many thanks, A lot of advice!

compare prices cialis uk cialis 5 mg para diabeticos cialis 50 mg soft tab cialis coupons cialis usa cost usa cialis online cialis 05 achat cialis en suisse cialis prezzo in linea basso i recommend cialis generico
http://cialisvie.com/
سه شنبه 21 خرداد 1398 05:20 ق.ظ

You reported it adequately!
cialis official site free cialis generic for cialis cialis australia org side effects for cialis when will generic cialis be available cialis patent expiration wow cialis 20 acquisto online cialis generic cialis with dapoxetine
http://cialisvie.com/
دوشنبه 20 خرداد 1398 12:03 ق.ظ

Nicely put, Cheers.
india cialis 100mg cost generic cialis at the pharmacy non 5 mg cialis generici generic low dose cialis opinioni cialis generico american pharmacy cialis cialis 20 mg cost cialis generico online cialis coupons acheter du cialis a geneve
Cialis online
جمعه 16 آذر 1397 03:21 ب.ظ

Appreciate it! A good amount of info.

cialis price thailand cialis 30 day trial coupon buy cialis cheap cialis buy cialis online legal cialis official site only here cialis pills cialis tadalafil cialis 20mg prix en pharmacie cialis 30 day sample
Cialis generic
پنجشنبه 15 آذر 1397 08:18 ب.ظ

You actually reported it adequately.
cialis great britain cost of cialis per pill comprar cialis navarr acquisto online cialis click now cialis from canada cialis generika in deutschland kaufen discount cialis tarif cialis france cialis uk next day cialis generique
buy tadalafil pills
پنجشنبه 15 آذر 1397 12:45 ق.ظ

Kudos. I appreciate this.
tadalafil 20mg cialis taglich cialis y deporte acheter cialis meilleur pri cialis pills boards cialis dosage recommendations get cheap cialis wow look it cialis mexico online cialis achat cialis en europe
Buy generic cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 08:41 ق.ظ

Regards, Lots of forum posts.

import cialis cost of cialis cvs cialis reviews only now cialis 20 mg low cost cialis 20mg cialis coupons printable cialis en mexico precio try it no rx cialis cialis kaufen wo cialis en mexico precio
Cialis prices
سه شنبه 13 آذر 1397 09:07 ب.ظ

Excellent tips. Appreciate it!
cialis arginine interactio cialis price thailand tesco price cialis cialis italia gratis cialis patent expiration we like it cialis soft gel prices for cialis 50mg cialis sicuro in linea tadalafil 5mg when will generic cialis be available
buy cialis cheap
سه شنبه 13 آذر 1397 10:17 ق.ظ

Thank you! An abundance of posts!

we like it cialis soft gel cialis coupons prix cialis once a da tadalafil 5mg cialis without a doctor's prescription cialis side effects price cialis best cialis baratos compran uk compare prices cialis uk cialis 5 mg
Generic cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 10:30 ب.ظ

Nicely put, Thanks a lot!
low cost cialis 20mg cialis preise schweiz order cialis from india cialis coupons low cost cialis 20mg cialis daily dose generic cialis qualitat prix de cialis cialis billig cialis dosage
buy cialis online safely
دوشنبه 12 آذر 1397 09:46 ق.ظ

Whoa quite a lot of amazing information.
cialis en mexico precio click here cialis daily uk online cialis cialis 20 mg cut in half cilas order cialis from india cialis daily reviews cialis without a doctor's prescription cialis patentablauf in deutschland tadalafil 5mg
Cialis online
یکشنبه 11 آذر 1397 09:58 ب.ظ

You actually stated it well!
tadalafil 20 mg where do you buy cialis cialis prezzo al pubblico cialis generico lilly cialis 10 doctissimo how much does a cialis cost cialis rezeptfrei prices for cialis 50mg cialis official site cialis ahumada
buy cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 09:07 ق.ظ

Thanks. A good amount of stuff.

link for you cialis price opinioni cialis generico cialis en 24 hora cialis per paypa we choice cialis uk cialis canada recommended site cialis kanada prices for cialis 50mg cialis uk next day cialis italia gratis
buy cialis online us pharmacy
شنبه 10 آذر 1397 10:09 ب.ظ

Thanks. Lots of facts!

how to purchase cialis on line cost of cialis cvs cialis 5 mg para diabeticos cialis generico en mexico we recommend cialis best buy tarif cialis france cialis prices india cialis 100mg cost we recommend cialis best buy wow cialis 20
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :