تبلیغات
علوم دامی , جیره غذایی گاو, بهداشت دام و طیور , پرورش بلدرچین, پرورش صنعتی دام - ردیابی عوامل وازدگی وتلفات اولیه درگله گوشتی

علوم دامی , جیره غذایی گاو, بهداشت دام و طیور , پرورش بلدرچین, پرورش صنعتی دام

چهارشنبه 31 شهریور 1389

ردیابی عوامل وازدگی وتلفات اولیه درگله گوشتی

نویسنده: شیما   
مقدمه :

نحوه برخورد باتلفات اولیه مرغداریها ، ازمعضلات جـدی این حرفه است كه بعضا“ باتبعـات ونتـایج حقوقی ودرگیریهای مربوط بدان نیـز همراه می شود . متأسفانه ، علیـرغم اهمیت این مقوله ، تاكنون كار مدون ومنظمی دراین زمینه،صورت نگرفته است.به دلیل ضرورت وجودیك راهنمای عملی ، برای قضاوت صحیح درمورد منشأ وعوامل تلفات ، مقاله حاضـربه عنـوان ورودومقدمه ای دراین موضوع ، تقدیم می گردد بدان امیدكه جزئیات فنی این مباحث به كمك اهل نظر،تفصیل وتعمیق بیشتری پیدا كند .

روش شناسی :

بیش ازهرچیزبایدمتدلوژی مناسبی برای تحقیق وبررسی موردنظرمان داشته باشیم.این متدلوژی بـایدبـه گونه ای تنظیم شـودكه حتی الامكان ، كلیه عـوامل دخیل درتلفات اولیه راپوشش دهـد.روش برگزیده این مقاله تبارشناسی(دودمان پژوهی)خواهدبود. این متدلوژی منسوب به“نیچه” وبخصوص “ میشل فوكو ” فیلسوف معروف ومعاصرفرانسوی است . تفاوت این روش با روش تاریخ شناسانه آن است كه درروش تـاریخی ، سابقه تـاریخی مسئله ازابتـدا به انتـها مـرورمی شودحـال آنكه درروش تبارشناسی جستجو ازحال به گذشته سیرمی كند.یعنی ما گزارشی ازوضعیت موجود(ودراین مـورد از تلفات غیرعادی اولیه درگله ای معین ) داریم . درمحل حضورمی یابیم وباروش تبارشناسانه ازوضعیت حال حاضر گله گوشتی گزارشی تهیه می كنیم .اگرصحت گزارش،دال برتلفات غیرعادی موردتأییدمان قرارگرفت ،آنگاه به ردیابی عوامل آن ازحـال به گـذشته می پردازیم وقدم به قدم به حـذف عوامل غیرمؤثربـرتلفات اقـدام می كنیم .هدف آن است كه بتدریج حلقه محاصرة عامل یـا عـوامل اصلی را تنگتر ونهایتا“ آنها راشناسایی نمائیم .

گام اول : بررسی صحت وسقم گزارش

پس ازحضوردرمحل،اولین كار،تحقیق صحت وسقم اصل گزارش است.بارها اتفاق افتاده كه مرغدار بدلیل عدم اطلاع كافی ازطبیعی بـودن درصدی ازتلفات اولیه ، یـا بدلایل دیگـر ، دروخـامت وضع گله دانسته یاندانسته مبالغه كـرده است . میزان استاندارد یـا طبیعی تلفات اولیه ووازدگی گله دركشور ما تاسقف 3% تعیین شـده است .البته این رقم سالیانی طولانی است كه مبنای قضاوت وداوری قرارگرفته وظاهرا“ بیش ازآنكه نوعی اتكـا بردلایل علمی داشته باشد، عمـدتا“ بدیل جنبه بخشنامه ای آن ملاك عمل قـرارمی گیرد. بـاتوجه به ارتقاء وضعیت بهداشتی مـرغـداریها وسـوادوآگـاهی مـرغـداران و تولیـدكنندگان جوجه ، شابسته است مقدمـات تجدید نظـرعلمی دراین رقم بـاتوجه به واقعیات جدید صنعت مرغداری فراهم گردد. نخستین گام دراین زمینه می تواند برآوردی واقعی ازآمار تلفات اولیه جوجه های تولید شده درسراسركشورباشد.علی ایحال تاآنزمان،ناچاریم رقم 3% رامبنای كارقراردهیممشكل دیگـر عدم توافق درمحـدوده زمانی تلفات است كه اغلب 7 روز ذكـرشده ولی بعضـا“ ده روز راواقعی ترمی دانند وبندرت هم تا15 روز راملاك قرارمی دهند.دربخشنامه های اداری تـأكید برتلفات هفته اول است ولی به نظرنگارنده اگرمنشأوازدگی وتلفات عواملی غیراز بیماریهای eggborn

( عفونت نـاف ـ سالمونلا وآسپرژیلوس ) بـاشد.محاسبه تلفـات هفتـه اول عــادلانه است چـون دراین شـرایط منحنی تلفات بین روزهـای 3و6 به اوج می رسدوسپس دفعتا“سقـوط می نمـاید.امـادرمورد بیماریهای egg born داوری باید باتوجه به دوره كمون ودوره خودبیماری صورت گیرد.مثلا“درعفونت ناف ناشی ازآلودگی هجری این مدت تا10 روزاول ادامه داردودرموردسالمونلوز باتوجه به اینكه اوج تلفات درهفته دوم است حـداقل 15 روز بـایدملاك محاسبه باشد. درمـوردآسپرژیلوس های مادری هم درست است كه اوج تلفـات درهفته اول متمـركزاست ولی تلفات مراحل غیرحاد بیماری هم تا 15 و20 روزگی وبعضا“ بیشتر می تواند طول بكشدكه طبعا“ بایستی دربرآورد خسارات وارده، موردتوجه قرارگیرد.

نكته مهم دیگرآن است كه دراین برآورد صرفا“نباید تلفات اولیه لحاظ گرددبلكه بایدوضع عمومی گله، میزان جوجه های وازده،روند بهبودی وتلفات احتمالی گله درآینده هم موردنظر قرارگیرد ودر محاسبه نهایی اعمال گردد.

گام دوم : بررسی مشكلات مدیریتی

چنانچه درگـام اول اصل وجودمشكل منتفی نگردید وموردتائیدواقع گشت،درگام دوم بایدوضعیت

مدیریتی گله بررسی شود.

مهمترین عامل سوء مدیریت منتهی بـه تلفات ووازدگی ،آمـاده نبودن سالن درزمان تخلیه جوجه

می باشدكه خود شامل سردی سالن وتشنگی است.عـدم تامین حـرارت هفتـه اول فاكتـور بسیـارمهم تلفات اولیه است كه به سرماخوردگی جوجه ها(باعلائم پژمردگی وتجمع،رسوب اورات وعفونت ناف) منجرخواهدشد.تشنگی دادن به جوجه ها نیزبه دهیدرا تاسیون ووازدگی می انجامدوهرچه مدت آن طولانی تـرشـود،وضع عمـومی گله وخیم تـر می شـود.مشكل تشخیص این عـوامل درعـدم همكاری

احتمالی مـرغـداردر دادن اطلاعـات است كه می تـوان كمـابیش آنها را ازكالبـدگشایی تلفات ــ وضع موجودمدیریت ــ روندومنحنی تلفات وبررسی اطلاعات ثبت شده توسط خود مرغدار،بدست آورد.

عامل مهم سـوء مدیریتی دیگرمسئله تغذیه است . عدم بالانس جیره حداقل درمراحل اولیه نمود

محسوسی در تلفـات نـدارد ولی مسموم بـودن دان و TVN بالای آن می تـواندبه افـزایش غیرعادی تلفات اولیه منجرشود.استاندارد TVN برای دان كامل وبرای پودرماهی می باشد.

آلودگی ثانویه دان وبسترباآسپرژیلوس هم ازمواردمشكل آفرین است كه به افزایش تلفات ازروز 5و6بخصوص درهفته دوم منجرمی شود.دراین حال ندول های قارچی ازمواردegg born آسپرژیلوس درشت ترواوج تلفات متمركزدرهفته دوم است .دراین مواردبرداشت نمونه ازدان وبستر وارسال به آزمایشگاه برای ردیابی مسئله ، وتفریق ازدرگیریهای مادری ضرورت دارد.

سایرمواردسوءمدیریت ازقبیل مشكلات تهویه، مشكلات بهداشتی وعـدم بالانس نسبی جیـره تأثیـر خاصی بـرتلفات اولیه ندارندهرچندقطعا“ درسنین بـالاتـرعوارض وعواقب سوء آنها وضع عمومی گله رامتأثرخواهدكرد.نكته مهم دراین موردآن است كه شدت وحدت وضعیت گله بـایدبا نـوع عاملی كه برای آن قائل می شویم ، متناسب بـاشدومیزان تلفات وحدت مسئله بتواندعلی الاصول ازعامل مورد نظرما ناشی گردد.

گام سوم : بررسی نحوه حمل

چنانچه دروضعیت مدیریتی گله عاملی راكـه بتـواندوضع موجودراتوضیح دهـد نیافتیم ، درمرحله بعدی بایدپروسه حمل از بارگیری تاتخلیه جوجه بررسی شود .

مشكلات ناشی ازحمل درگله دونموداساسی دارد: یكی تلفات غیرعادی داخل كارتن هـای جوجه و دیگــربیحالی جوجه های تخلیه شده ، طوری كه جوجه ها سینه می زنندوتمایلی به تحرك وجستجوی آب ودان ندارند.

درحمل ، مدت حمل ، نوع بسته بندی ، توقف توی راه وتجهیزات وسیله حمل مؤ ثرند.

افزایش مدت حمل به بالای 24ـ 18 ساعت بـاعث دهیـدراته شدن جوجه ها می شود.هرچه جوجه ازمادرجوانتری تولیدشده باشد ، نسبت به افزایش این مــدت آسیب پذیرمی شـود.دراین حـال برای كنترل ابعادضایعه جوجه باید سریعا“ به آب ودان رسانده شود وازالكترولیت بـرای جبران آب ازدست رفته استفاده شود . مدت حمل به سادگی ازتفاضل زمان تخلیه وبارگیری بدست می آید .

توقف میان راهی بدلیل خرابی فنی وسیله نقلیه یا استراحت راننده ،باعث واردشدن شوك حرارتی وتهویه ای به جوجه ها ،می شود،كه تحقیق وقوع یــا عـدم وقـوع آن راه وروش متعــارفی نداردوبه میزان همكاری راننده دردادن اطلاعات بستگی دارد.

حمل ونقل جوجه ها درفصول گرم وخاصه برای مسافت های دوربایدحتما“ دربسته بنــدیهای 80 قطعه ای وحتی درصورت لزوم كمترازآن صورت می گیرد تامشكل گرمازدگی وخفگی عارض نگردد. جوجه خفه شده دركالبدگشایی دارای ریه پرخون ونوك تیره( بدلیل آنوكسی ) می باشد. ضمنا“ تعداد كارتن هایی كه بـرروی هم چیده می شودنبایداز4 تجاوزكندچــراكه درغیراین صـورت تهـویه كابین وتوزیع هوا دچارمشكل جدی می شود.بعلاوه مشكل مكانیكی روی كارتن های زیری ممكن است باعث فشاربه جوجه ها شود.

ماشین حمل بـاید ازتجهیزات مناسب گــرمـایشی وســرمـایشی وتهویه ای برخوردارباشد.درعمل اكثریت قریب به اتفاق وسایل حمل دركشور، فـاقداین تجهیزات می باشند وازتهویه طبیعی ( بازكردن دریچه های هوا ) وبعضـا“ روشن كردن گـاز پیك نیكی بـرای تأمین گرما استفاده می كنندكه خوداین گاز بامصرف اكسیژن هوا وتوزیع غیریكنواخت گرما ، مسئله سازخواهد بود .

گام چهارم : بررسی میزان دهیدراتاسیون درسالن انتظار

چنانچه تلفات غیرعادی وبیحالی درجوجه های تخلیه شده وجودنداشت واین عامل هم ازمجموعه عوامل مؤثربرضایعات اولیه ووازدگی ، حذف گردید،ردیابی واردفازجدیدی می شود وآن خودجوجه كشی است .بررسی پروسه تولید جوجه را نیز بـراساس متـدلـوژی تبـارشنـاسـانه ازروز 21 شــروع می كنیم .

نكته مهم روز21 آن است كه جوجه به چه مدت درداخل سالن انتظار جوجه كشی مانده است ؟ مدت قابل قبول دراین مورد نبایداز15ـ12 ساعت تجاوز نمایدوگرنه جوجه دچاردهیدراتاسیون نسبی می شود.اگـراین جـوجـه بیشتراز24 سـاعت درسالن باقی بماندوبعـدازآن هم به نزدیكتـرین مقصـد بارگیری نشود،امكان تلفات اولیه بشدت افزایش می یـابـد.علی ایحال مجموع مـدت انتظار درسـالن و مـدت حمل نباید از36 سـاعت تجاوزنمایدوگرنه بروز مشكل حتمی است وطبیعتا“ هرچه براین مدت افزوده شود ، ابعاد مشكل افزایش خواهد یافت .

یكی دیگرازعوامل دهیدراتاسیون درسالن انتظار، فقـدان رطوبت كافی این سـالن وگـرمای زیادآن است .میزان رطوبت لازم 75ـ70 درصدوحرارت مناسب24ـ 22 درجه است .فقدان شرایط اپتی موم باعث ناراحتی وسروصـدای غیـرعـادی جـوجـه ها می شود كـه هنگام ورودبه سـالن می تـوان آن را تشخیص داد.

علی ایحال كنترل شـرایط فیـزیكی سـالن انتظارومـدت انتظار ـ بخصـوص بـرای دست اندركاران جوجه كشی ـ كارساده ای است كه درردگیری مشكل مؤثراست .

گام پنجم : بررسی كیفیت جوجه تولیدی

بخشی ازمشكلات كیفی جوجه به گله مادروبخشی به جوجه كشی برمی گردد.

درجوجه كشی حذف جوجه های درجه 2 ( ریزـ زمین گیرـ دهیدراته ـ فقدان چشم ـ منقـارمتقاطع وتورم وزخم ناف . . .) مهم است درمراجع ، میزان استاندارد جوجه های درجه 2 حدود1% عنوان شده ولی عملا“ ودركشورما این درصدبیشتراست ودرگله های جونیـور ونیـزگله های پیر2% وبعضـا“ هم تا 3% می رسد.

عامل اصلی وجود جوجه های دهیدراته ، پرت رطوبتی زیاد تخم مرغ در جریـان انكوباسیون است. دوروش برای محاسبه این افت وجوددارد .یكی محاسبه میزان Humdityloose (رطوبت ازدست رفته)

باتوزین تخم مرغ های معین درسنین 1 و18 ، كه این میزان درشرایط نرمال ومتعارف 13ـ12% است .

افزایش این درصد ،باعث دهیدراتاسیون ووازدگی،و كاهش آن موجب هیدراتاسیون وپـرآبی جـوجـه می شود كه بنوبه خودباعث بسته نشدن نـاف وافزایش احتمال عفـونت نـاف می گردد .درهردوحـال تلفات اولیه ووازدگی گله افزایش می یابد.

روش دیگر،محاسبه وزن تخم مرغ قبل ازست كـردن وجـوجـه تولیدی حاصل ازآن است درحالت استاندارد وزن جوجه بـایـد حـدودا“ 66% وزن تخم مـرغ بـاشـد . درغیـراین صـورت بـاز یـا مشكل دهیدراتاسیون داریم یاهیدراتاسیون .

برای كنترل رطوبت ازدست رفته ،دردامنه استـاندارد ومتعـارف آن ، بایدمجموعه شرایط فیزیكی سیستم جوجه كشی ،ازسالن نگهداری تخم مرغ تاسـالن گـرید جـوجـه، تحت كنترل باشد . این شرایط برای قسمتهای مختلف سیستم درجدول زیرآمده است .

مكان سالن گرید تخم مرغ

ذخیره تخم مرغ

اتاق گاز

سالن ستر

ستر

سالن هچر

هچر سالن گرید جوجه سالن نگهداری جوجه

ماشین حمل

حرارت 18 27ـ20 24ـ22 5/37

(F5/99) 24ـ22 37 (5/98) 22 25ـ22

رطوبت 80ـ70 80ـ70 80ـ60 60ـ50 60ـ58

(86) 70ـ60 70

(87)نهایتا“ ضمن گام پنجم اگردیدیم مشكلی درسیستم جـوجـه كشی نداشته ایم و میزان حذف جوجه های وازده ومیـزان افت رطـوبت ووزن تخم مـرغ هم عـادی است ، مشكل بـایـد درشـرایط بهـــداشتی وبیماریهای egg born باشد كه ازطریق تخمدان مرغ های مادر یاآلودگی ثانویه سالن ها ودستگاههای

جوجه كشی عارض شده باشند .دراین موردسه بیماری اهمیت ویژه دارند :

سالمونلوز كه منشأ آن گله مادراست .درسطح بالینی علائم خاصی درگله مادردیده نمی شود. ( نه افت تولید ونه تلفات ) بیماری عمدتا“ ازطریق تخمدان ودرسالمونلاهای گروه تیفی موریوم ازطــریق آلودگی موادغذایی بوسیله جوندگـان وبخصـوص موش ،انتقـال می یابد .ولی درگله گــوشتی پس از گذشت دوره كمـون كه 6ـ 5 روزاست ، آغــازودرهفته دوم با علائم اسهـال سفیدوپژمردگی به اوج می رسد . افت هچ بدلیل تلفات جنین های آلوده می تواند اتفاق بیافتد.تشخیص قطعی پس ازمشاهده علائم فوق وتأیید آن از طریق آزمایشات باكتریولوژیك وسرولوژیك امكان پذیراست .

آسپرژیلوس هم بیماری egg born است ولی ازطریق تخمـدان منتقل نمی شود، بلكه ازراه آلودگی ثانویه پوسته تخم مرغ باقارچ اتفاق می افتد.آلـودگی تخم مـرغ هم می تواند ازبستـر وپوشــال ودان آلوده درگله مـادرناشی شـده بـاشد وهم ازنقص وضعف سیستم بهـداشتی درجوجه كشی . بهـرحـال ‌آسپرژیلوس هم به بیمـاری حـادتنفسی جوجه های جـوان وتلفات شـدید بخصوص درهفته اول منجر می گردد.

عفونت بند ناف هم می تواند ازنقص سیستم بهداشتی جوجه كشی بوجودآید . دراین حال عفونت كلی باسیلی ازطریق ناف،جوجه ها را آلوده ومنجربه تلفات10روز اول می شود كه اوج آن درروزهای 6 ـ3 قرار دارد.

بنابراین معمولا“ منشأآلودگی سالمونلایی درگله مادر وآلودگی ناف درجوجه كشی است ولی آلودگی قارچی می تواند ازهــردوجا ناشی شـده باشد .دراین صورت اگــر مشكل فقط درجوجه های تولیدی حاصل ازیك گله خاص باشد وسایرگله هایی كه تخم مرغشان درهمان جوجه كشی چیده می شودفاقد مشكل باشند، مشكل ازدستگاههاست .ضمن اینكه آزمایشات وكشت قارچی ومیكروبی درهرسه بیماری می توانندمارا درشناسایی وردگیری سرچشمه مشكل یاری رسانند.شكستن تخم مرغ های هچ نشده و مشاهده تلفات جنینی ناشی از رشدقارچ دراطاقك هوایی هم به حدكافی روشنگرریشه آلودگی است . اگراین آلودگی درتخم مرغ های فارم خاصی باشد، طبعا“ جوجه كشی سرمنشأ مشكل نیست وآلودگی ازفارم به جوجه كشی منتقل شده است ولی اگـرآلودگی درتخم مرغ های فـارم های مختلف باشد یا مشكل ازجوجه كشی است یـاجوجه كشی بطـریق ثـانویه ا زطریق فـارم آلوده شـده وبه نوبه خود به آلودگی جوچه های فـارم های دیگر كمك كـرده است .درموردآلودگی ثانویه جوجه كشی، درصورت رعایت ضدعفونی ونكات بهداشتی باید قضیه فیصله یابد ولی اگر آلودگی ازگله مادرشروع شده باشد ، ضدعفونی جوجه كشی دركنترل آن تأثیری نخواهدداشت .

خلاصه مراحل بررسی وردگیری وازدگی جوجه های گوشتی :

1 ـ تحقیق صحت وسقم اصل گزارش

2 ـ بررسی مسائل مدیریتی شامل :

احتمال سرما خوردگی ـ احتمال تشنگی كشیدن ـ بررسی جیره به لحاظ بالانس ومیزان TVN ـ مسائل بهداشتی بخصوص دررابطه با بستر

3 ـ بررسی مسائل حمل شامل :

تلفات ضمن حمل + میزان شادابی جوجه پس از تخلیه ـ مدت حمل ومسافت آن ـ نحوه بسته بندی وچیدن كارتن ها ـ تجهیزات حمل

4 ـ بررسی مدت انتظار شامل :

مدت نگهداری درسالن انتظار ـ رطوبت وحرارت سالن انتظار

5 ـ بررسی مسائل جوجه كشی شامل :

میزان جوجه های حذفی وعوامل حذف ـ میزان افت رطوبت تخم مرغ ـ میزان افت وزن تخم مرغ ـ نتایج كشت های میكربی وقارچی ـ كنترل وضعیت بهداشتی

6 ـ بررسی گله مادر شامل :

بیمای های گله ـ بررسی جیره ـ بررسی وضعیت بهداشتی گله ـ نتایج كشت ها وآزمایشات سرولوژیك

نظرات() 
cialis
پنجشنبه 1 فروردین 1398 09:54 ق.ظ
Thank you, I have just been searching for information about this
subject for ages and yours is the best I have came upon till now.
However, what in regards to the bottom line?
Are you sure in regards to the source?
Cialis 20 mg
شنبه 18 فروردین 1397 08:54 ب.ظ

You said it perfectly.!
weblink price cialis cialis daily new zealand cialis canada tadalafil 5mg buy cheap cialis in uk cialis generico milano fast cialis online cialis 20 mg best price cialis wir preise cialis 30 day trial coupon
Buy cialis online
یکشنبه 5 فروردین 1397 04:06 ق.ظ

Nicely put. With thanks.
we recommend cialis best buy cialis daily new zealand cialis with 2 days delivery cialis price thailand tadalafil 20 mg free generic cialis enter site 20 mg cialis cost cialis pills in singapore comprar cialis 10 espa241a buy cialis sample pack
Buy cialis
پنجشنبه 2 فروردین 1397 11:21 ب.ظ

Great material, Thank you!
il cialis quanto costa tadalafilo cialis sans ordonnance cialis 20 mg cost cialis italia gratis compare prices cialis uk cialis patent expiration we recommend cialis best buy acquisto online cialis cialis generico online
soul hunters cheats
چهارشنبه 9 اسفند 1396 03:08 ق.ظ
این واقعا بسیار پیچیده در این پر از زندگی فعالیت برای گوش دادن اخبار در تلویزیون، بنابراین من به سادگی از وب به همین دلیل استفاده کنید،
و آخرین اخبار را دریافت کنید.
scrap force hack
جمعه 4 اسفند 1396 05:51 ب.ظ
این سایت قطعا تمام اطلاعاتی را که در مورد این موضوع مورد نیاز بود و نمی دانست چه کسی بپرسد.
deck heroes hack
جمعه 4 اسفند 1396 05:22 ب.ظ
اوه خدای من! شخص مقاله قابل توجه! با تشکر، با این حال من مواجه هستم
مشکلات با RSS شما. من نمی فهمم چرا من نمی توانم
مشترک شدن در آن آیا کسی دیگر مسائل مربوط به RSS را دریافت می کند؟
هر کسی که جواب را می داند، مهربانی خواهد کرد
جواب بده تانکس!!
Mireya
جمعه 17 آذر 1396 10:50 ب.ظ
What a information of un-ambiguity and preserveness of precious familiarity concerning unpredicted emotions.
Delbert
جمعه 17 آذر 1396 10:46 ب.ظ
I every time spent my half an hour to read this website's
posts all the time along with a mug of coffee.
Chong
جمعه 17 آذر 1396 10:40 ق.ظ
What a stuff of un-ambiguity and preserveness of precious knowledge on the topic of unexpected emotions.
Elana
جمعه 17 آذر 1396 09:49 ق.ظ
I'm curious to find out what blog platform you're using?
I'm experiencing some small security issues with my
latest blog and I would like to find something more
risk-free. Do you have any suggestions?
Malcolm
جمعه 17 آذر 1396 09:46 ق.ظ
Hi, this weekend is nice in favor of me, because this point in time i am reading this fantastic
informative piece of writing here at my residence.
Mahalia
جمعه 17 آذر 1396 06:29 ق.ظ
Hello i am kavin, its my first time to commenting anyplace, when i read this paragraph i thought i
could also make comment due to this brilliant piece of writing.
Madison
جمعه 17 آذر 1396 05:14 ق.ظ
I was wondering if you ever thought of changing the
page layout of your website? Its very well written; I love what
youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so
people could connect with it better. Youve got an awful lot
of text for only having 1 or two images. Maybe you could
space it out better?
Jeremy
جمعه 17 آذر 1396 05:12 ق.ظ
Awesome post.
Maximo
جمعه 17 آذر 1396 05:07 ق.ظ
It's fantastic that you are getting thoughts from this article as well as
from our argument made at this place.
Carmelo
جمعه 17 آذر 1396 05:05 ق.ظ
Hello, its good article on the topic of media print, we
all be aware of media is a wonderful source of data.
Margarita
جمعه 17 آذر 1396 05:02 ق.ظ
It is appropriate time to make some plans for the long run and it is time
to be happy. I've learn this post and if I may just I desire to
recommend you some attention-grabbing things or tips.

Maybe you can write next articles relating to this article.
I desire to read even more issues about it!
Meagan
پنجشنبه 16 آذر 1396 08:58 ب.ظ
Hello, I want to subscribe for this blog to obtain latest updates,
thus where can i do it please assist.
How much does it cost for leg lengthening?
شنبه 14 مرداد 1396 01:05 ق.ظ
Hi there! This post couldn't be written much better!

Looking through this post reminds me of my previous roommate!

He continually kept preaching about this. I am going to forward
this article to him. Pretty sure he's going to have
a good read. I appreciate you for sharing!
What is leg length discrepancy?
دوشنبه 9 مرداد 1396 09:35 ق.ظ
great publish, very informative. I'm wondering why the other specialists of this sector do not understand this.
You must proceed your writing. I'm sure, you've a great readers' base already!
Foot Complaints
یکشنبه 8 مرداد 1396 04:10 ق.ظ
Hello! I know this is somewhat off topic but I was wondering if you knew where I could get a captcha plugin for my comment form?
I'm using the same blog platform as yours and I'm having problems finding one?

Thanks a lot!
What is the tendon at the back of your ankle?
یکشنبه 8 مرداد 1396 04:09 ق.ظ
I loved as much as you'll receive carried out right here.

The sketch is tasteful, your authored material stylish.
nonetheless, you command get got an nervousness over that you wish
be delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again as
exactly the same nearly very often inside case you shield this hike.
How do you get taller in a day?
شنبه 7 مرداد 1396 08:05 ب.ظ
We are a group of volunteers and opening a brand new scheme in our community.
Your site offered us with helpful information to work on. You have performed a formidable
process and our whole community will be thankful to
you.
Can you get an operation to make you taller?
شنبه 7 مرداد 1396 12:43 ب.ظ
Wow! In the end I got a weblog from where I be capable of actually
get useful data concerning my study and knowledge.
How can I increase my height after 18?
شنبه 7 مرداد 1396 09:51 ق.ظ
Woah! I'm really digging the template/theme of this site.

It's simple, yet effective. A lot of times it's very hard to get that "perfect balance" between usability and visual appearance.
I must say that you've done a superb job with this.
In addition, the blog loads extremely fast for me on Internet explorer.
Excellent Blog!
How we can increase our height?
شنبه 7 مرداد 1396 09:42 ق.ظ
Good day! Do you know if they make any plugins to help with Search Engine Optimization? I'm
trying to get my blog to rank for some targeted
keywords but I'm not seeing very good results. If you know
of any please share. Thank you!
std clinic near me
یکشنبه 4 تیر 1396 10:20 ب.ظ
بسیار چلیپا از خود نوشتن در حالی که ظاهر شدن
دلنشین در آغاز آیا واقعا حل و فصل درست با من
پس از برخی از زمان. جایی درون پاراگراف شما موفق به من مؤمن متاسفانه فقط برای while.
من این مشکل خود را با فراز در منطق و
یک ممکن است را خوب به پر همه کسانی معافیت.

که شما که می توانید انجام من می مطمئنا بود مجذوب.
std testing at home
یکشنبه 4 تیر 1396 09:14 ب.ظ
بسیار core از خود نوشتن در حالی که ظاهر شدن دلنشین در آیا واقعا نشستن
کاملا با من پس از برخی از زمان.
جایی در سراسر جملات شما موفق به من
مؤمن متاسفانه فقط برای بسیار در حالی که کوتاه.
من این کردم مشکل خود را با جهش در مفروضات و یک ممکن است را خوب به پر همه کسانی معافیت.
که شما که می توانید انجام من خواهد قطعا تا پایان
تحت تاثیر قرار داد.
Brittney
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 05:28 ق.ظ
Does your site have a contact page? I'm having a tough time locating
it but, I'd like to send you an e-mail. I've got some ideas for your blog
you might be interested in hearing. Either way,
great website and I look forward to seeing it develop over time.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :