تبلیغات
علوم دامی , جیره غذایی گاو, بهداشت دام و طیور , پرورش بلدرچین, پرورش صنعتی دام - انواع جیره و غذای دام

علوم دامی , جیره غذایی گاو, بهداشت دام و طیور , پرورش بلدرچین, پرورش صنعتی دام

یکشنبه 28 شهریور 1389

انواع جیره و غذای دام

نویسنده: شیما   طبقه بندی: عمومی، پروش دام و حیوانات اهلی، خوراك‏هاى علوفه‏اى و كنسانتره دامالف - علوفه ‏هاهرگونه خوراك گیاهى و پرحجم كه ارزش غذایى داشته باشد و خوش‏خوراكهم باشد، علوفه نام دارد.یونجه یابیده: این علوفه ارزش غذایى زیادى دارد. یونجه به عنوان یك غذاى عالى در تغذیه دام به خصوص براى گاو شیرى استفاده مى‏شود. پروتئین و كلسیم بالاى این علوفه نشانه مرغوب‏بودن آن است. زمان برداشت یونجه وقتى است كه یك سوم بوته‏ها به گل بنشینند. در جیره غذایى گاو شیرى، بین دو تا چهار كیلوگرم یونجه در روز كافى و مناسب است.علف باغ: این علف در تغذیه گاو شیرى و پروارى استفاده مى‏شود. به دلیل داشتن رشته‏هاى بلند، نشخوار دام‏ها را زیاد مى‏كند. به علاوه در گاوهاى شیرى باعث بیشترشدن چربى شیر مى‏شود. براى جلوگیرى از خارج‏شدن سریع خوراك‏هاى آردى از بدن دام‏هاى پروارى از این علوفه استفاده مى‏كنند.كاه به علت خشك و پُرحجم‏بودن، ارزش غذایى زیادى براى دام‏ها ندارد. از نظر ارزش غذایى، كاه جو از كاه گندم بهتر است. همچنین كاه گندم از كاه برنج بهتر است. براى دام‏هاى سنگین بهتر است كه كاه به صورت رشته‏هاى بلند باشد. مصرف كاه باید كم و به مقدار لازم باشد. هر چه مقدار این علوفه در جیره غذایى دام‏ها بیشتر باشد، جلوى هضم و مصرف بیشتر غذا را مى‏گیرد. بهت راست كاه را همیشه بعد از خوراك‏هاى دیگر به دام‏ها داد.اگر كاه و علوفه‏هاى مانند آن به صورت غنى شده به دام‏ها داده شوند. ارزش غذایى بیشتر مى‏دارند. براى گاوهاى خشك مى‏توان مقدار بیشترى از این علوفه در جیره غذایى قرار داد.
سیلوها: براى استفاده بیشتر و بهتر از علوفه‏هاى خشك و هضم بهتر این علوفه‏ها، آنها را سیلو مى‏كنند.ب - خوراك‏هاى فشرده شده یا كنسانتره دامىعلوفه‏هاى آردى و خوراك‏هایى كه از رشته‏هاى كمى تشكیل شده‏اند رإ؛»ل خوراك‏هاى كنسانتره‏اى مى‏گویند. وقتى مقدار مشخصى از ماده‏هایى مانند جو، سبوس، تفاله چغندر قند، كنجاله تخم پنبه را با تكمیل‏كننده‏هاى معدنى و ویتامینى مخلوط كنند، خوراك كنسانتره تهیه مى‏شود.براى برطرف‏كردن نیاز غذایى دام‏هایى كه تولید بالایى دارند، علاوه بر علوفه باید مقدار مشخصى از كنسانتره دامى هم استفاده كرد. به گاوهاى بومى و دورگ روستایى كه بیشتر از هشت كیلوگرم شیر تولید مى‏كنند، باید مقدار مشخصى كنسانتره دامى داد.به دامداران عزیز سفارش مى‏شود اگر خوراك را از كارخانه خریدارى مى‏كنند، در هنگام تهیه و مخلوط كردن كنسانتره در كارخانه حضور داشته باشند. به این ترتیب، مى‏توانند كنترل كنند كه از هر ماده‏اى به مقدار مشخص و لازم در كنسانتره مخلوط شده است و جلوى هرگونه تقلب گرفته شود.براى تهیه كنسانتره به وسیله خود دامدار، مى‏توانید از دستور زیر استفاده كنید. این دستور براى گاو شیرى كه بین ده تا پانزده كیلوگرم شیر تولید مى‏كند، مناسب است.مقدار جو سى و پنج تا چهل درصد، سبوس گندم سى تا سى و پنج درصد، تفاله چغندر قند هشت تا ده درصد، كنجاله تخم پنهب پنج تا هفت درصد، نمك نیم درصد و سبوس برنج شش تا هشت درصد باید باشد. به این ماده‏ها مقدارى كربنات كلسیم یا دى‏كلسیم فسفات هم اضافه مى‏كنند.

نكته‏هاى مهم در تغذیه مخلوط علوفه و كنسانترهبراى گاوهاى شیرى روستایى كه تولید شیر آنان به هفت تا هشت كیلوگرم مى‏رسد، لازم نیست كه از كنسانتره استفاده كنید. با علوفه‏هاى مرغوب مى‏توان نیاز غذایى این دام‏ها را برطرف كرد. ولى براى گاوهایى كه در روز بیشتر از هشت كیلوگرم شیر تولید مى‏كنند، باید از كنسانتره استفاده كرد.براى این گاوها در برابر هر یك كیلوگرم شیر تولیدى، نیم كیلوگرم كنسانتره دامى لازم است. براى مثال اگر گاوى چهارده كیلوگرم شیر تولید مى‏كند، باید روزانه هفت كیلوگرم كنسانتره به اضافه مقدار لازم علوفه تازه و مرغوب بخورد.تغییر جیره غذایى دام باید با احتیاط كم‏كم انجام شود. تا باعث كم‏شدن تولید نشود. اگر در غذاى دام از ضایعات استفاده مى‏شود باید با توجه به نوع ماده افزودنى از مقدار كنسانتره كم كرد.علوفه‏هاى سبز، رطوبت زیادى دارند. به همین دلیل دو تا سه برابر علوفه‏هاى خشك باید مصرف شوند. اگر بتوان علوفه و كنسانتره را به طور كامل مخلوط كرد، خیلى مناسب است. اگر این كار انجام نشد، سعى كنید فاصله زمانى بین تغذیه با علوفه و كنسانتره خیلى كم باشد.براى بیشترشدن مقدار تولیدشیره مى‏توان تا حدودى از كنسانتره دامى استفاده كرد. مصرف زیاد كنسانتره باعث كم‏شدن چربى شیر مى‏شود. در این حالت باید از علوفه‏هاى مرغوب با رشته‏هاى بلند و كنجاله تخم پنبه استفاده كرد.

دستور تهیه كسانتره براى گوساله‏هاى پروارىمقدار چهل تا چهل و پنج درصد جو، سى تا سى و پنج درصد سبوس، ده تا دوازده درصد تفاله چغندر، سه تا پنج درصد كنجاله تخم پنبه، هشت تا ده درصد سبوس برنج را با مقدارى كربنات كلسیم مخلوط كنید. سپس در اختیار دام‏ها بگذارید.

فراهم‏كردن خوراك لازم براى دام‏هاى مختلفهمه دامها براى تولید باید انرژى و پروتئین كافى مصرف كنند. مقدار مصرف ماده‏هاى غذایى دام‏ها با هم فرق مى‏كند.الف - گاوهاى شیرده: این گاوها به دلیل تولید شیر، خوراك‏هایى لازم دارند كه پروتئین زیادى داشته باشند. مخلوط علوفه‏هایى مانند یونجه خشك با كنسانتره دامى كه انرژى كافى داشته باشند، بسیار مناسب است.مقدار خوراك براى این دام‏ها به نوع دام حك هبومى است یا دورگ و مقدار شیر تولیدى بستگى دارد. مقدار ماده غذایى خشك براى گاوى كه دوازه كیلوگرم در روز شیر مى‏دهد و پانصد كیلوگرم وزن دارد، ده كیلوگرم است. دو كیلوگرم از این مقدار باید كنسانتره باشد.در ابتداى دوره شیروارى چون دام وزن زیادى را از دست داده و اشتهاى كمترى دارد، باید از علوفه‏هاى مرغوب و كنسانتره خوب استفاده كرد. به علاوه از دادن علوفه‏هایى مانند كاه و سبوس برنج باید خوددارى شود.ب - گاوهاى خشك آبستندر آخر دوره شیروارى یعنى سه ماه قبل از زایمان كم‏كم باید از مقدار كنسانتره دامى و علوفه‏هاى مرغوب كم كرد. به جاى آن مى‏توان، خوراك‏هاى كم‏ارزش‏تر را در غذاى دام قرار داد. یعنى مى‏توان به طور كامل از علوفه استفاده كرد و دیگر به دام‏ها كنسانتره نداد. استفاده زیاد از غذاى آردى در گاوهاى خشك باعث چاقى آنان مى‏شود. در نتیجه، سخت‏زایى و بیشترشدن هزینه‏ها را به دنبال دارد.دو هفته قبل از زایمان، كم كم مقدار كنسانتره در غذاى دام را اضافه كنید. همچنین از علوفه‏هاى مرغوب مانند یونجه باید در خوراك دام استفاده كرد.ج - گوساله ‏هاى پروارىسه ماهه اول دوره پروار: در این دوره، استخوان‏ها و اندام گوساله‏ها رشد مى‏كند. بنابراین گوساله‏ها به خوراك‏هایى نیاز دارند كه پروتئین زیادى داشته باشند. براى این كار، علوفه‏هایى مانند یونجه و علف باغ مناسب هستند. به علاوه در مخلوط كنسانتره باید از كنجاله تخم پنبه استفاده كرد. همچنین استفاده از كربنات كلسیم یا پودر آهك و خوراك‏هاى كلسیم‏دار ضرورى است.اضافه‏وزن روزانه در این دوره، با هزینه كمتر و سرعت بیشتر انجام شود. بنابراین، پروار دام‏هاى جوان از نظر اقتصادى باصرفه‏تر است.سه ماهه دوم پروار: در این دوره گوساله‏ها رشد ابتدایى خود را انجام داده‏اند. در نتیجه، استخوان‏ها و اندام‏ها رشد كمترى دارند. بنابراین، براى پروار و چاق‏شدن گوساله‏ها باید از خوراك‏هاى پرانرژى و علوفه‏هایى كه تا حدودى مرغوب هستند، استفاده كرد.آرد جو، تفاله چغندر قند، ملاس، علف باغ و مقدارى یونجه و كاه براى این دوره مناسب هستند. در این دوره براى اضافه‏شدن وزن گوساله‏ها باید هزینه بیشترى كرد. همچنین هفتاددرصد غذاى دام باید از كنسانتره دامى كه مواد پرانرژى دارد، تشكیل شود.

استفاده از ضایعات در تغذیه دام

نان خشكخوراكى است كه از آرد گندم به دست مى‏آید. این خوراك براى دام‏هاى شیرى و پروارى مناسب است. براى استفاده از این خوراك باید بسیار دقت كرد. زیرا اگر نان خشك كپك زده باشد، باعث مسموم‏شدن دام‏ها مى‏شود. به علاوه در درازمدت در گاوهاى شیرى باعث ناراحتى‏هایى مى‏شود.چون نان‏هاى خشك به طور صحیح جمع‏آورى نمى‏شوند، ممكن است لابه‏لاى آنها چیزهایى مانند تیغ، سوزان و پلاستیك وجود داشته باشد. اگر این چیزها خورده شوند، موجب ناراحتى‏هاى مختلف براى دام مى‏شوند.چیزهایى مانند میخ یا سوزن به طور مسقیم وارد نگارى حیوان مى‏شوند، كم‏كم از دیواره نگارى مى‏گذرند و به قلب مى‏رسند. در نتیجه باعث مرگ ناگهانى حیوان مى‏شوند. ماده‏هاى پلاستیكى نیز باعث بسته‏شدن روده‏هاى دام مى‏شوند.

سبوس برنجنوع درجه یك آن دانه‏هاى برنج دارد و به شكل آردى است، این نوع از سبوس براى دام‏ها مفید است. اما نوع‏هاى دیگر كه زبره زیادى دارند، براى خوراك دام مفید نیستند. از این ماده در مخلوط كنسانتره براى گاو شیرى شش درصد و براى گاو پروارى نه درصد مى‏توان در نظر گرفت.

ملاساین خوراك، خاصیت انرژى زایى و مُلین بودن دارد. مى‏توان تا ده‏درصد از آن را در جیره غذایى روزانه در نظر گرفت. شروع تغذیه با این خوراك باید كم‏كم باشد. ملاس جایگزین خوبى براى غذاتى مانند جو و ذرت است.استفاده از ضایعات براى كم‏شدن قیمت جیره غذایى و استفاهد بهتر و بیشتر از محصولات فرعى كارخانه‏ها بسیار مناسب است. ولى مصرف بیشتر از اندازه و ناگهانى این مواد باعث ناراحتى‏هاى شدید گوارشى براى دام مى‏شود. براى مثال، استفاده از چغندر خوراكى، خربزه، هندوانه و صیفى‏جات دیگر باید كم‏كم شروع شود. یعنى از روزى دویست گرم شروع شود در پایان هم كم‏كم قطع شود.

روش غنى‏سازى كاهبه دلیل استفاده زیاد كاه در تغذیه دام، غنى‏سازى این علوفه اهمیت زیادى دارد. براى غنى‏سازى كاه، ابتدا آب و مقدار مشخصى اوره را با هم مخلوط مى‏كنند. اگر ملاس هم وجود داشته باشد، مقدار مشخى از ملاس هم با آن مخلوط مى‏كنند. وقتى اوره و ملاس در آب به خوبى حل شد، آن را بر روى توده كاه مى‏پاشند و كاه را به هم مى‏زنند. سپس آب را در داخل سیلوى سیمانى مى‏ریزند و فشرده مى‏كنند. با این كار هواى داخل سیلو خارج مى‏شود. سپس اب استفاده از پلاستیك روى آن را مى‏پوشانند. این كاه به مدت بیست و پنج روز به همین صورت باقى مى‏ماند و سپس مصرف مى‏شود.

مقدار ماده‏هاى لازم براى غنى‏سازى كاهلاس 4 تا 10 كیلوگرمكاه 100 كیلوگرمآب 50 تا 80 لیتراوره 4 كیلوگرم

فایده‏هاى غنى‏سازى كاه1- پانزده درصد به ارزش غذایى كاه اضافه مى‏شود.2- پروتئین كاه بیشتر مى‏شود.3- كاه خوش خوراك مى‏شود.4- اگر در غنى‏سازى كاه از ملاس هم استفاده شود، انرژى آن بیشتر مى‏شود.

نكته‏هاى مهم در تغذیه دام1- براى جلوگرى از نفخ دام باید كاه غنى‏شده را همراه با علوفه‏هاى خشك دیگر استفاده كرد. مقدار كاه غنى‏شده را براى گوسفند از دویست گرم و براى گاو از سیصد گرم در روز شروع مى‏كنند. كم‏كم این مقدار را بیشترى مى‏كنند.2- سبوس به تنهایى، خوراك كنسانتره به حساب نمى‏آید. از دادن مقدار زیاد این خوراك به دام خوددارى كنید. زیرا باعث كم‏شدن چربى شیر مى‏شود.3- آرد گندم براى تغذیه نشخواركنندگان مناسب نیست. چون پروتئین موجود در گندم باعث نفخ در گاو مى‏شود. همچنین حركت شكمبه را كم مى‏كند و باعث ناراحتى‏هاى گوارشى در دام مى‏شود

نظرات() 
http://deguncamp.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 11:45 ق.ظ

Effectively expressed indeed! !
costo in farmacia cialis click here to buy cialis cialis tablets preis cialis 20mg schweiz cialis 50 mg soft tab cialis canadian drugs cialis 20 mg effectiveness tadalafil cialis 05 generic cialis
cialis generic
شنبه 1 تیر 1398 09:03 ب.ظ

Thanks a lot, I value this.
buy cialis uk no prescription dosagem ideal cialis click now buy cialis brand only here cialis pills cialis online nederland best generic drugs cialis buying cialis overnight cialis 100mg suppliers wow cialis tadalafil 100mg cialis pills
http://ovfinrest.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 04:11 ق.ظ

You said it nicely..
cialis tablets australia purchase once a day cialis cialis ahumada cialis dosage amounts cialis 30 day sample price cialis per pill cialis kaufen bankberweisung canadian cialis cialis e hiv interactions for cialis
http://holslide.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 12:15 ب.ظ

Thanks a lot, Quite a lot of forum posts!

cialis 5 mg para diabeticos tadalafil 20mg cialis soft tabs for sale 40 mg cialis what if i take cialis prices cialis purchasing calis preis cialis 20mg schweiz rx cialis para comprar canada discount drugs cialis
http://tukata.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 07:36 ب.ظ

Thanks a lot! Fantastic stuff!
cialis price in bangalore buying cialis on internet only best offers cialis use buy original cialis viagra vs cialis usa cialis online cialis 30 day trial coupon cialis generico milano price cialis wal mart pharmacy purchasing cialis on the internet
Cialis online
پنجشنبه 30 خرداد 1398 01:11 ق.ظ

You made your stand extremely nicely!.
buy brand cialis cheap cialis cuantos mg hay preis cialis 20mg schweiz we use it cialis online store cheap cialis cialis y deporte acheter cialis kamagra cialis side effects dangers where do you buy cialis low cost cialis 20mg
http://barciro.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 08:27 ق.ظ

Fantastic facts. Appreciate it!
non 5 mg cialis generici free generic cialis acquistare cialis internet we use it cialis online store cialis y deporte cialis e hiv cialis rezeptfrei sterreich rezeptfrei cialis apotheke cialis pills in singapore cialis for daily use
cheap tadalafil
سه شنبه 28 خرداد 1398 10:11 ق.ظ

Great content. Regards.
does cialis cause gout cialis 5 effetti collaterali cialis wir preise cialis kaufen are there generic cialis cialis kaufen import cialis costo in farmacia cialis acquisto online cialis cialis tablets australia
http://viabena.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 03:53 ق.ظ

Kudos. A lot of content.

dosagem ideal cialis generic cialis 20mg tablets 5 mg cialis pharmacie en ligne we use it cialis online store dosagem ideal cialis callus prix de cialis cialis without a doctor's prescription dosagem ideal cialis deutschland cialis online
buy cialis au
یکشنبه 26 خرداد 1398 02:26 ب.ظ

Terrific data. Regards.
how to buy cialis online usa cialis tablets cialis cost order a sample of cialis warnings for cialis cialis with 2 days delivery we like it safe cheap cialis ou acheter du cialis pas cher canadian drugs generic cialis we use it cialis online store
Cialis canada
یکشنبه 26 خرداد 1398 12:13 ق.ظ

Nicely put, Many thanks.
cialis alternative legalidad de comprar cialis warnings for cialis weblink price cialis wow look it cialis mexico achat cialis en europe cialis uk next day cialis preise schweiz cialis prezzo al pubblico cost of cialis cvs
http://musbenef.strikingly.com/
جمعه 24 خرداد 1398 05:40 ق.ظ

You have made your stand pretty nicely!!
acquisto online cialis cialis 30 day trial coupon interactions for cialis estudios de cialis genricos cialis 5 mg cialis kamagra levitra cialis 20mg we like it cialis soft gel cialis dose 30mg cialis preise schweiz
http://desktersia.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 03:32 ب.ظ

You suggested that exceptionally well!
generic cialis 20mg uk cialis usa cost cialis bula cialis 5mg billiger generic cialis 20mg tablets cialis dosage cialis 5 mg funziona generic cialis levitra cialis qualitat cialis for sale
cialisvie.com
دوشنبه 20 خرداد 1398 01:22 ق.ظ

Amazing postings. Thank you!
warnings for cialis cialis 10mg prix pharmaci cialis lilly tadalafi buy cialis cheap 10 mg import cialis cialis preise schweiz cialis 5 mg cialis preise schweiz how does cialis work side effects of cialis
buy generic cialis pills
پنجشنبه 15 آذر 1397 09:10 ب.ظ

This is nicely put. .
side effects of cialis generic cialis 20mg tablets cialis 5mg prix generic cialis levitra brand cialis nl click here take cialis cialis generic tadalafil buy tadalafil cuanto cuesta cialis yaho cialis savings card
cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 01:38 ق.ظ

Wow quite a lot of good info!
cialis canada on line how to buy cialis online usa cialis generico cialis cuantos mg hay cialis rezeptfrei order cialis from india cialis for bph viagra vs cialis cialis online deutschland cialis rckenschmerzen
buy cialis pills online
چهارشنبه 14 آذر 1397 09:10 ق.ظ

Amazing tons of helpful knowledge.
generic cialis pro cialis ahumada click here to buy cialis look here cialis cheap canada generico cialis mexico buy cialis cheap 10 mg buy name brand cialis on line cialis tablets cost of cialis cvs acquisto online cialis
buy cialis online no prescription
سه شنبه 13 آذر 1397 09:37 ب.ظ

Great information. Thanks a lot.
cialis australia org how do cialis pills work how does cialis work cialis 30 day trial coupon prezzo di cialis in bulgaria cialis 5 mg funziona how does cialis work buy generic cialis cialis dose 30mg cialis dosage
buy cialis online safely
سه شنبه 13 آذر 1397 10:47 ق.ظ

Regards, I appreciate it.
prezzo cialis a buon mercato cialis kaufen wo generic cialis at walmart cialis professional yohimbe cialis online holland cialis online buy original cialis cialis coupons cialis generico in farmacia only best offers 100mg cialis
buy cialis cheap
دوشنبه 12 آذر 1397 10:13 ق.ظ

You made your stand extremely nicely!.
buy cialis online cheapest generic cialis pill online cialis great britain cialis therapie generic cialis tadalafil cialis sans ordonnance free generic cialis cialis 5 effetti collaterali wow look it cialis mexico click here to buy cialis
buy cialis delhi
یکشنبه 11 آذر 1397 10:31 ب.ظ

Terrific write ups. Thanks a lot.
cialis for sale in europa warnings for cialis tadalafil 20mg where cheapest cialis we recommend cheapest cialis cialis 30 day trial coupon cialis great britain cialis 5mg prix cialis 20 mg cost cialis pills
Online cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 09:35 ق.ظ

Amazing facts. Appreciate it!
acheter cialis meilleur pri cilas cialis arginine interactio cialis farmacias guadalajara cialis 5 mg scheda tecnica cialis free trial prix cialis once a da viagra vs cialis cialis professional from usa cialis 5 mg effetti collateral
buy cialis medication
شنبه 10 آذر 1397 10:44 ب.ظ

Many thanks. Lots of data!

cialis 30 day sample cialis for daily use cialis 5mg cialis rezeptfrei sterreich how to purchase cialis on line cialis baratos compran uk cialis 20mg cialis in sconto cialis savings card import cialis
buy cialis online no prescription
شنبه 10 آذر 1397 09:27 ق.ظ

Nicely put, Regards!
only best offers 100mg cialis brand cialis nl tadalafil 10 mg cialis great britain cialis savings card online prescriptions cialis cialis generic tadalafil buy cialis online deutschland cialis daily dose generic usa cialis online
buy cialis pills online
جمعه 9 آذر 1397 10:10 ب.ظ

Truly plenty of great knowledge!
cialis 5 mg india cialis 100mg cost female cialis no prescription click now buy cialis brand weblink price cialis il cialis quanto costa interactions for cialis buy brand cialis cheap cialis prezzo in linea basso buy online cialis 5mg
buy cialis online no prescription
جمعه 9 آذر 1397 10:14 ق.ظ

Cheers. Terrific stuff!
cialis 5mg billiger cialis lilly tadalafi cialis 5 mg funziona cialis dosage amounts online cialis we choice cialis pfizer india generic cialis soft gels canada discount drugs cialis buy cialis online prix cialis once a da
buy generic cialis online
پنجشنبه 8 آذر 1397 11:10 ب.ظ

Terrific write ups. Thanks!
cialis bula cialis super kamagra generic cialis cialis 5 mg buy cost of cialis cvs buying cialis in colombia deutschland cialis online viagra cialis levitra only here cialis pills achat cialis en suisse
Cialis generic
پنجشنبه 8 آذر 1397 11:51 ق.ظ

You've made the point.
fast cialis online cialis flussig cialis cuantos mg hay cialis super acti 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis generic availability wow cialis tadalafil 100mg cialis tablets for sale cialis para que sirve rx cialis para comprar
Generic cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 11:11 ب.ظ

Thanks, Ample info.

enter site 20 mg cialis cost cialis authentique suisse prezzo cialis a buon mercato legalidad de comprar cialis cialis for sale south africa cialis 100mg suppliers buy generic cialis we use it 50 mg cialis dose cialis canada on line buy name brand cialis on line
Cialis pills
چهارشنبه 7 آذر 1397 11:11 ق.ظ

This is nicely said! !
we like it cialis price low dose cialis blood pressure cialis pills price each cialis savings card cialis sicuro in linea cialis alternative cialis tablets for sale canadian cialis cilas cialis generika
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :